คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (รองประธานกรรมการ)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (กรรมการ)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ (กรรมการ)
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร (กรรมการ)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล (กรรมการ)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (กรรมการ)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ (กรรมการ)
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุมทรสมัย (กรรมการ)
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง (กรรมการ)
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ (กรรมการ)
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา (กรรมการ)
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล (กรรมการ)
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ (กรรมการ)
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน (กรรมการและเลขานุการ)
 16. นางสมควร คำลือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 17. นางกัญญาวีร์ สมนึก (ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (รองประธานกรรมการ)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (กรรมการ)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา (กรรมการ)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม (กรรมการ)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ (กรรมการ)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม (กรรมการ)
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร (กรรมการ)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ (กรรมการ)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน สุระยศ (กรรมการ)
 11. อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ (กรรมการ)
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ (กรรมการ)
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง (กรรมการ)
 14. อาจารย์อรอุมา พร้าโมต (กรรมการ)
 15. อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ (กรรมการ)
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว (กรรมการ)
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ (กรรมการ)
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล (กรรมการ)
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี (กรรมการ)
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข (กรรมการ)
 21. อาจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์ (กรรมการ)
 22. อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย (กรรมการ)
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน (กรรมการและเลขานุการ)
 24. นางสมควร คำลือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 25. นางกัญญาวีร์ สมนึก (ผู้ช่วยเลขานุการ)