TH | EN


Slider 1
Slider 7
Slider 6
Slider 5
Slider 4
Slider 3
Slider 2
This is an example of a HTML caption with a link.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

>>ข่าวประชาสัมพันธ์..... อ่านต่อเพิ่มเติม
- ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนนัึกศึกษาช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 15/12/2560
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ การจัดสรรทุนนักศึกษาช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต วันที่ 7 ต.ค.59 เวลา 09.00-12.00 น. 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระ
- ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่ม...กาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2559 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้สาร่วมกิจกรรมพิธีสรุปผลการดำเนินงานและมอบทุนการศึกษาของโครงการคัดแยกขยะ 59
- กองคลัง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจสอบ PAY SLIP ใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ของ มรพส.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย..... อ่านต่อเพิ่มเติม
- มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   
- การรับสมัคร นศ.ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล  
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
- TTSF ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23  
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปชส จัดสอบคัดเลือก ผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ 60
- สวทช ปชส รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016  
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2559 - ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (รหัส 59) ทั้งภาคปกติและภาค กศ. ป.ป.   
- ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>ข่าวอบรมและสัมนา..... อ่านต่อเพิ่มเติม
- โครงการทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากรและนักศึกษา  
- ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญร่วมอบรมสัมมนา 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมและจัดส่งผู้เข้สาร่วมโครงการกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 
- โครงการฝึกปฏิบัติการียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASEAN STI Forum 2016 ระหว่างวัน ที่ 21-23 ก.ย.59
- สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุลคากรอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร

- ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..... อ่านต่อเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 15/12/2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 15/12/2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 15/12/2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 08/12/2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 04/12/2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 04/12/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับนักศึกษา

ระบบงานประกันคุณภาพ

บริการอื่นๆ

 e-Document

 ระบบประเมินการสอนออนไลน์

 ประกันคุณภาพ มรพส.

  ระบบประเมินระบบสารสนเทศ

 ระบบประเมินภาระงานสายวิชาการ

  กองบริการการศึกษา

  ระบบแบบประเมินการปฏิบัติงาน e-work

  ระบบประเมินภาระงานสายสนับสนุน

  สโมสรนักศึกษา ควท

  CHE QA Online

  ระบบการเงิน MIS

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ข่าวสารรับสมัครงาน มรพส.

  ระบบข้อมูลบุคลากร ควท.

  ระบบข้อมูลงานวิจัยบุคลากรคณะวิทย์ฯ

 

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University