TH | EN


Slider 1
Slider 7
Slider 6
Slider 5
Slider 4
Slider 3
Slider 2
This is an example of a HTML caption with a link.

 

งานสภามหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือการใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  13/ต.ค./2559
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต วันที่ 7 ต.ค.59 เวลา 09.00-12.00 น. 27/ก.ย./2559
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระ  26/ก.ย./2559
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่ม...กาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2559 22/ก.ย./2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้สาร่วมกิจกรรมพิธีสรุปผลการดำเนินงานและมอบทุนการศึกษาของโครงการคัดแยกขยะ 59
06/ก.ย./2559
กองคลัง ประชาสัมพันธ์คู่มือการตรวจสอบ PAY SLIP ใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ของ มรพส. 30/ส.ค./2559
ข่าวประสัมพันธ์
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   7/พ.ย./2559
การรับสมัคร นศ.ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล   7/พ.ย./2559
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  13/ต.ค./2559
TTSF ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23  22/ส.ค./2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปชส จัดสอบคัดเลือก ผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ 60 16/ส.ค./2559
สวทช ปชส รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  05/ส.ค./2559
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016  05/ส.ค./2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (รหัส 59) ทั้งภาคปกติและภาค กศ. ป.ป.   03/ส.ค./2559
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards  28/ก.ค./2559
ข่าวทุนการศึกษา
โครงการทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากรและนักศึกษา  07/พ.ย./2559
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญร่วมอบรมสัมมนา 05/ต.ค./2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมและจัดส่งผู้เข้สาร่วมโครงการกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 05/ต.ค./2559
โครงการฝึกปฏิบัติการียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 05/ต.ค./2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASEAN STI Forum 2016 ระหว่างวัน ที่ 21-23 ก.ย.59 17/ก.ย./2559
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุลคากรอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  05/ก.ย./2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร
23/ส.ค./2559
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย  21/ก.ย./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา

 

 

 

 

 

บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับนักศึกษา

ระบบงานประกันคุณภาพ

บริการอื่นๆ

 e-Document

 ระบบประเมินการสอนออนไลน์

 ประกันคุณภาพ มรพส.

  ระบบประเมินระบบสารสนเทศ

 ระบบประเมินภาระงานสายวิชาการ

  กองบริการการศึกษา

  ระบบแบบประเมินการปฏิบัติงาน e-work

  ระบบประเมินภาระงานสายสนับสนุน

  สโมสรนักศึกษา ควท

  CHE QA Online

  ระบบการเงิน MIS

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ข่าวสารรับสมัครงาน มรพส.

  ระบบข้อมูลบุคลากร ควท.

  ระบบข้อมูลงานวิจัยบุคลากรคณะวิทย์ฯ

 

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
   

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University