เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค.) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก
   
 
 
 
โครงการสควค.
 

     โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย(เดิม) กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1.เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษและมีความศรัทธาในอาชีพครู เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

    2. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

    3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

เป้าหมาย

     เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ไ้ด้ปีละประมาณ 600 คน

สิทธิประโยชน

     1. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษา สังกัดต่างๆโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับเงินเดือนสูงกว่าปริญญาตรี

     2. มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงเอก

 

 

 
 
 
Webmaster : Bewkaman@hunsa.com LastUPdate 17/08/05