This is an example of a HTML caption with a link.

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ  จันทร์สุคนธ์
คุณวุฒิ :
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์, ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์
E-mail : pluemrak@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ตรงต่อกิจ
คุณวุฒิ :
วท.บ.เทคนิคการแพทย์,
ปร.ด.อายุรศาสตร์เขตร้อน
E-mail : ytrongtokit@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์  ศรีเบญจมาศ
คุณวุฒิ :
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์, ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์,
ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา
E-mail : sribenchamas@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
คุณวุฒิ :
พย.บ.พยาบาลศาสตร์, ศษ.ม.ประชากรศึกษา
E-mail : kingkaew.s@psru.ac.th
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ศรีเจริญ
คุณวุฒิ :
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,
ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
E-mail : newwiphada@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ 
คุณวุฒิ :
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์, ส.ม.สาธารณสุขศาสตร
E-mail :apirak.s@psru.ac.th
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University