This is an example of a HTML caption with a link.

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสมควร คำลือ
เจ้าหน้าที่ระดับ :
ชำนาญการ
ตำแหน่งบริหาร :
รษก.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : 
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณวุฒิ : กศ.บ. (การศึกษา)
E-mail : science_281@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายสำเริง นาคผู้
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง
คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
E-mail : sumreung_nakpoo@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ศศม. (การจัดการประยุกต์),
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(แขนงการบัญชี))
E-mail : kanyawee122@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา),
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
E-mail : coke3666@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ


นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
E-mail : sukanya_samut@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายจักกฤษ จันทวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
E-mail : jakkrit545@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางจามจุรี อินต๊ะกัน
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
E-mail : j_4632040031@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายณัฐพงษ์ หงษ์ผ้วย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail : pandadriff.1@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางสาวตรีรัตน์  พิทักษ์สืบสกุล
ตำแหน่ง : เ
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม),
กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
E-mail : treeath_nat@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

นางสาวหนึ่งฤทัย เยาวพิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
E-mail : praw_science@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University