This is an example of a HTML caption with a link.

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสมควร คำลือ
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
E-mail : science_281@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ศศม.การจัดการประยุกต์,
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(แขนงการบัญชี)
E-mail : kanyawee122@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : วท.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา,
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
E-mail : coke3666@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ


นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ค.ม.หลักสูตรและการสอน
E-mail : sukanya_samut@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางสาวตรีรัตน์  พิทักษ์สืบสกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ศศ.บ.พัฒนาสังคม,
กศ.ม.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
E-mail : treeath_nat@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นายจักกฤษ จันทวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ชำนาญการ
คุณวุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : jakkrit545@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

นางสาวหนึ่งฤทัย เยาวพิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : praw_science@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 นายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pandadriff.1@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวิมล อู่ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail : Siriwimon_Tig@hotmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ


นางสาวสิริกุล การะจาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ :วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : Sirikoon.kar@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ


นางละเอียด คุ้มแพทย์  

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายจารุกิตติ์ บานเช้า
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
คุณวุฒิ : ปวช. (การก่อสร้าง)
E-mail : Jarukinyuma@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University