This is an example of a HTML caption with a link.

ข่าวอบรมและสัมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

โครงการทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากรและนักศึกษา Upload  วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญร่วมอบรมสัมมนา  Upload  วันที่  13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมและจัดส่งผู้เข้สาร่วมโครงการกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  Upload  วันที่  13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
โครงการฝึกปฏิบัติการียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา Upload  วันที่  5 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASEAN STI Forum 2016 ระหว่างวัน ที่ 21-23 ก.ย.59  Upload  วันที่   17 กันยายน  พ.ศ. 2559 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุลคากรอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  Upload  วันที่   5 กันยายน  พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร  Upload  วันที่    23 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย  Upload  วันที่    21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University