This is an example of a HTML caption with a link.

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Upload  วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
การรับสมัคร นศ.ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล Upload  วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  Upload  วันที่  13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
TTSF ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23  Upload  วันที่     22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปชส จัดสอบคัดเลือก ผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ 60  Upload  วันที่     16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
สวทช ปชส รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  Upload  วันที่     5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016  Upload  วันที่     5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (รหัส 59) ทั้งภาคปกติและภาค กศ. ป.ป.  Upload  วันที่     3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards  Upload  วันที่     28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
สมาคมศิษย์เก่า มรพส. ปชส.การคัดเลือกบัณฑิตศิษย์เก่าของคณะเพื่อรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มรพส.  Upload  วันที่     27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา  Upload  วันที่     26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16 Upload  วันที่     26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน แจ้งการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ 59 Upload  วันที่     18 มกราคม พ.ศ. 2559 
สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งทุน Ernst Mach Grant  Upload  วันที่     15 มกราคม พ.ศ. 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างไรได้ทุนสันบสนุนการวิจัย" Upload  วันที่     6 มกราคม พ.ศ. 2559 
สำนักงาน กพ. แจ้งการรับสมัครสอบแข่งขันรับมทุนรัฐบาลฯ  Upload  วันที่     3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University