::ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก::
  หน้าหลัก ค้นหารายชื่อภูมินาม เกี่ยวกับ  
 
ค้นหาข้อมูลชื่อภูมินาม
ขอบเขตข้อมูล:
ชื่อภูมินาม:
 

ข้อมูลภูมินามทั้งหมด
ภูมินามจังหวัด:
2  
จังหวัด
ภูมินามอำเภอ:
10  
อำเภอ
ภูมินามตำบล:
89  
ตำบล
ภูมินามวัด:
402  
วัด
ภูมินามบ้าน:
438  
หมู่บ้าน
อื่นๆ(คลอง, น้ำตก,ถ้ำ ฯ):
154  
รายการ
อื่นๆนอกขอบเขต:
1  
รายการ
รวมทั้งหมด:
1096  
ภูมินาม

ข้อมูลภูมินามแบ่งตามจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลภูมินามอื่นๆนอกเขตจังหวัด
ข้อมูลภูมินามอื่นๆ

 
ข้อมูลภูมินามอำเภอบางระกำใน จังหวัดพิษณุโลก
อำเภอบางระกำตั้งอยู่ระห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยใช้ชื่อว่าอำเภอชุมแสง เพราะตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลชุมแสงสงคราม ต่อมาย้ายไปตั้งที่บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ และปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำยม หมู่ที่ ๗ ตำบลบางระกำ
การคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก – กำแพงเพชร ผ่านอำเภอบางระกำ และทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก – นครสวรรค์ ผ่านอำเภอบางระกำทางทิศตะวันออก
พื้นที่ อำเภอบางระกำมีพื้นที่ ๙๙๒ ตารางกิโล เมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และเขตอำเภอพรหมพิราม
ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และเขตอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบางระกำ และตำบลวังอิทก มีลำคลองบางแก้วซึ่งแยกมาจากแม่น้ำยมไหลผ่านตำบลชุมแสงสงคราม และตำบลบางระกำ นอกจากนี้มีคลองกรุงกรัก ไหลผ่านตำบลบางระกำคลองชุมแสงไหลผ่านตำบลชุมแสงสงคราม คลองบางระกำไหลผ่านตำบลชุมแสงสงคราม คลองท่าโกรกไหลผ่านตำบลนิคมพัฒนา
ประชากร
ในอำเภอบางระกำ มีประชากรเชื้อสายไทยทรงดำ ไทยจีน ไทยอีสาน และไทยกลาง ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมประเพณีของชนกลุ่มต่าง ๆ ตามเทศกาล
การปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๒ ตำบล คือ
๑. ตำบลคุยม่วง
๒. ตำบลชุมแสงสงคราม
๓. ตำบลท่านางงาม
๔. ตำบลท่าโพธิ์
๕. ตำบลนิคมพัฒนา
๖. ตำบลบ่อทอง
๗. ตำบลบางระกำ
๘. ตำบลบึงกอก
๙. ตำบลปลักแรด
๑๐. ตำบลพันเสา
๑๑. ตำบลวังอิทก
๑๒. ตำบลหนองกุลา
มีภูมินามตำบล11 ตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีภูมินามวัด59 วัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีภูมินามอื่นๆ 7 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก
               
  หน้าหลัก l ค้นหารายชื่อภูมินาม l ผู้ดูแลระบบ l เกี่ยวกับ
Copyright © 2008 Pibulsongkram Rajabhat University. All rights reserved.