This is an example of a HTML caption with a link.

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน

จงจิตวิมล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ   

จันทร์มะณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ

ทองมี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร

สำอางค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ

พันไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์

แก้วศรีทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาอาชีพและหารายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์

จันทร์มาทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ

ชุติมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นาง สมควร

คำลือ

รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน

จงจิตวิมล

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ

จันทร์มะณี

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร

สำอางค์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร

สุนทรสมัย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์

โม้พวง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา

มาสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา

กิจเกื้อกูล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ

คงประชา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฏ

คงประชา

กรรมการ

นายสมพงษ์

โพธิ์สะวัง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีีรติ

ตันเรือน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์

คล้ายแท้

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ      

จันทร์สุคนธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์

พูลประเสริฐ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา    

ปรีชาวรพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  

ทองมี

กรรมการและเลขานุการ

นาง สมควร

คำลือ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นาง กัญญาวีร์

สมนึก

ผู้ช่วยเลขานุการ

   

 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน

จงจิตวิมล

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ

จันทร์มะณี

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ

ทองมี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร  

สำอางค์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ         

พันไพศาล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์

จันทร์มาทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ

ชุติมา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์  

แก้วศรีทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร      

จันทร์อิฐ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ       

ตันเรือน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา    

วชิระวงศกร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์    

คล้ายแท้

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี     

ปิ่นวัฒนะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร    

ตังควิเวชกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา   

ทองสุข

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี    

ดีแท้

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล    

รอดแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส   

มาตรมูล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ         

จันทร์สุคนธ์

กรรมการ

อาจารย์ภาวินี   

อินทร์ทอง

กรรมการ

อาจารย์อรอุมา  

พร้าโมต

กรรมการ

อาจารย์วิรัชยา  

อินทะกันฑ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา 

สังขวดี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช 

เจริญสุข

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภรภัทร

สำอางค์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ 

ประมัย

กรรมการ

นางสมควร

คำลือ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางกัญญาวีร์

สมนึก

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University