This is an example of a HTML caption with a link.

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา
หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู้และบริหารงาน ที่มีความทันสมัย


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับบริการวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคน
3. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์
1.ให้โอกาสประชาชนและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นได้พัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพด้วยหลักสูตร
และกิจกรรมที่หลากหลาย
2.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ และมีโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
3.มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่ท้องถิ่นและสากล
4.มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้คณะมีความทันสมัยด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน


วัตถุประสงค์
1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและวิชาชีพ
2. เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เข้าใจคุณค่า และภูมิใจในความเป็นไทย โดยยึดหลักของคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
3.แสวงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นและสากล เพื่อปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการ
เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
4.ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเติมพลังปัญญาและเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน
5.มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้าง
ประเพณีและวัฒนธรรมของคณะ


อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
“ บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพ ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University