This is an example of a HTML caption with a link.

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์  (Vision)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต บุคลากร งานวิจัย  และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจ  (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมและคุณภาพเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. ใช้กระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและการบริการวิชาการ
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สืบทอดองค์ความรู้และความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

ปรัชญา (Philosophy)   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ      

ค่านิยมองค์กร (Core values)
S: Service  
มีความรู้รับใช้สังคม
C: Collaboration        
มีความร่วมมือและทำงานเป็นทีม
I:  Integrity              
มีคุณธรรม จริยธรรม
P: Performance        
มีศักยภาพเต็มเปี่ยม
S: Spirit                   
มีจิตวิญญาณ มีน้ำใจ
R: Responsibility       
มีสำนึกรับผิดชอบ
U: Unity                  
มีความสามัคคี


เอกลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University