This is an example of a HTML caption with a link.

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- พ.ศ. 2518
สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ทำให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา

- พ.ศ. 2527

มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นได้ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้น โดยเปิดสอนวิชาเอกสถิติประยุกต์เป็นวิชาแรกและต่อมาจึงเปิดสอนวิชาเอกเคมี

- พ.ศ. 2531
สถาบันได้ตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ และผลิตบัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2532

- พ.ศ. 2538
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏและสามารถเปิดทำการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารคณะเรียกว่า "คณบดี" ต่อมาสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงาน จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา โดยผู้บริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธานโปรแกรมวิชาและกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาโดยโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนมี ดังนี้ โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2545 เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) เพิ่มขึ้น

- พ.ศ. 2547
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏทำให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานภาพเป็นเหมือนเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมทั่วไปกล่าว คือ มีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ของตนเอง เป็นองค์กรการบริหารสูงสุดนอกจากนี้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามออกเป็น 10 ส่วนราชการ มี 1 สำนักงาน 1 สำนัก 1 สถาบันและ 6 คณะแต่ละคณะมีสำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานและดำเนินการจัดการศึกษา

- พ.ศ. 2549

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคพิเศษเป็นรุ่นแรกรวมทั้งพยายามหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาต่างๆ ภายในที่เหมาะสมโดยจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นสาขาวิชาและมอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาโดยแต่งตั้งผู้ประสาน
งานหลักสูตร ต่อมาเปลี่ยนเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและจัดอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

- พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนเดิมให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดเพิ่มมาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน 3 สาชาวิชา คือ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ. 2552
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรจุลชีววิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา รวมเป็น 12 สาขาวิชา ที่ทำการเปิดสอนในปัจจุบัน อนึ่งสาขาวิชาเคมีและชีววิทยาได้สร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เพิ่มใหม่อีก 3 สาขา ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ศึกษา 2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3) เทคโนโลยีชีวภาพ

- พ.ศ. 2553
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ยุบสาขา เหลือ 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา และกำลังพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เพื่อทำการเปิดสอนในปี พ.ศ. 2554

- พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดบริหารแบบสาขา จำนวน 7 สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 13  หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เพิ่มคือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  อีก 1 หลักสูตร ได้แก่วิทยาศาสตร์ศึกษากำลังพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสหศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านมาแล้วจะสามารถเปิดการสอนได้ในปีการศึกษา 2555

- พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการบริหารแบบสาขาวิชา จำนวน 7 สาขาวิชา ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจากเดิม จำนวน 3 หลักสูตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 2 หลักสูตร และได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาเคมี หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ. 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการบริหารแบบสาขาวิชา จำนวน 7 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสาธารณสุขศาสตร์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ท่าน และคาดว่าจะผลิตบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- พ.ศ. 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2/2557 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานแบบสาขาวิชา เป็นหลักสูตรสาขาวิชา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร  ที่ยังคงเปิดการเรียนการสอน มี 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  และได้ดำเนินการปิดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้ดำเนินการปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ. 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งได้ดำเนินการปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตประยุกต์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University