This is an example of a HTML caption with a link.

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา

- พ.ศ. 2518 สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ทำให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
โดยผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา

- พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นได้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นโดยเปิดสอนวิชาเอกสถิติประยุกต์เป็นวิชาแรกและต่อมาจึงเปิดสอนวิชาเอกเคมี

- พ.ศ. 2531 สถาบันได้ตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ และผลิตบัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2532

- พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู - พ.ศ. 2518 ขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏและสามารถเปิดทำการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารคณะเรียกว่า "คณบดี" ต่อมาสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงาน จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา โดย ผู้บริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธานโปรแกรมวิชา และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมฟิสิกส์ โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์

- พ.ศ. 2545 เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) เพิ่มขึ้น

- พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานภาพเป็น เหมือน เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐเดิมทั่วไปกล่าวคือมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ของตนเองเป็นองค์กรการบริหารสูงสุด นอกจากนี้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกเป็น 10 ส่วน
ราชการมี 1 สำนักงาน 1 สำนัก 1 สถาบันและ6 คณะแต่ละคณะมีสำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานและดำเนินการจัดการศึกษา

- พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคพิเศษเป็นรุ่นแรกรวมทั้งพยายามหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ภายในที่เหมาะสม โดยจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นสาขาวิชาและมอบหมายให้ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา โดยมีแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร ต่อมาเปลี่ยนเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและจัดอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

-พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนเดิมให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้อง กับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดเพิ่มมาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน 3 สาชาวิชา คือ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ.2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรจุลชีววิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา รวมเป็นสาขา รวมเป็น 12 สาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University