ชื่อ : เธฃเธ•เธดเธ เธฃ    เธชเธธเธ”เน€เธชเธ เธฒเธฐ
เอกสารที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ส่งเอกสาร
4
การแจ้งงบประมาณการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
29/12/2010 15:39:23 PM
3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
03/12/2010 18:25:08 PM
2
คำสั่งคณะที่ 64 /2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11/11/2010 11:53:55 AM
1
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัตในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
04/11/2010 11:37:18 AM
 
เอกสารที่เปิดอ่านแล้ว    
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ส่งเอกสาร
1471
ประชุมด่วน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมงานราชภัฏวิจัย ในวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ท.209
10/01/2011 18:48:56 PM
1470
ประชุมด่วนคะ ขอเชิญคณะกรรมการการจัดประชุมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์
10/01/2011 18:22:53 PM
1469
คำสั่งคณะกรรมการตัดสิน การตอบปัญหาทางวิชาการ และการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
07/01/2011 19:18:19 PM
1468
คำสั่งคณะ ที่ 001/2554 เรื่อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ 10 มกราคา และวันที่ 14 มกราคม 2554
07/01/2011 19:09:03 PM
1467
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญประชุมวิชาการ และส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
29/12/2010 16:15:20 PM
1466
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาหารพิษณุโลก เคาท์ดาวน์ 2554
29/12/2010 16:03:26 PM
1465
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งการรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลปีใหม่ 2554
29/12/2010 16:02:21 PM
1464
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์อรอุมา พร้าโมต และผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ไพฑูรย์ วุฒิโส ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
29/12/2010 16:01:21 PM
1463
ประกาศมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ประจำรอบปีบัญชี พ.ศ. 2552
23/12/2010 17:59:08 PM
1462
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2554
23/12/2010 17:43:53 PM
1461
การจัดทำทำเนียบรายชื่อนักวิชาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
22/12/2010 19:53:00 PM
1460
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งยอดเงินสั่งซื้อหนังสือ และตำราเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2
22/12/2010 19:47:53 PM
1459
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 24 ธ.ค. 53 เวลา 07.00 น. ณ อาคารการศึกษาพิเศษ
22/12/2010 19:45:04 PM
1458
ประชุมด่วนคะ ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรม พร้อมเลือกประธานสี ในการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22/12/2010 19:42:09 PM
1457
กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิธีในการจัดการแข่งขันกีฬา
21/12/2010 18:21:36 PM
1456
คณบดี ขอเชิญคณะอนุกรรมการประสานการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
21/12/2010 17:19:22 PM
1455
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย รักษ์สุขภาพ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2554 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้น กำหนดการดังแนบ และขอเชิญซื้อของขวัญเพื่อมาจับฉลากแลกเปลี่ยนในราคาไม่ต่ำกว่า 200 บาท ส่งที่สำนักงานคณบดีภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553
20/12/2010 15:14:56 PM
1454
เนื่องด้วยคณะ จะจัดงานโครงการออกกำลังกาย รักษ์สุขภาพ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2554 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ในวันดังกล่าว
20/12/2010 11:47:11 AM
1453
ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
18/12/2010 16:09:26 PM
1452
ประชุมด่วน ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23 จันทน์แก้วพิบูลเกมส์ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว
18/12/2010 15:58:12 PM
1451
มหาวิทยาลัย wilfrid Laurier ให้ทุนการศึกษา เป็นจำนวน 100 ทุน ผู้สนในอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
16/12/2010 15:34:31 PM
1450
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554
16/12/2010 15:08:15 PM
1449
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23
16/12/2010 15:05:27 PM
1448
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (เอกสารดังแนบ)
16/12/2010 14:48:20 PM
1447
คณะวิทยาการจัดการ ขอความอนุเคราะห์อบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย" ในวันที่ 21 - 22 ธ.ค. 53 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ป.304 คณะวิทยาการจัดการ
14/12/2010 17:54:58 PM
1446
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
14/12/2010 16:19:21 PM
1445
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้ผู้สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2553
11/12/2010 16:27:43 PM
1444
สำนักงาน ก.พ. แจ้งตารางตรวจสอบการพิจาณณาอนุญาตให้ข้าราชการ ไป ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
07/12/2010 17:48:54 PM
1443
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e - Document ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105,016 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
07/12/2010 17:47:22 PM
1442
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
07/12/2010 17:37:51 PM
1441
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารแสตมฟอร์ด
03/12/2010 19:29:35 PM
1440
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
03/12/2010 19:26:50 PM
1439
อนุมัติโครงการบริการวิชาการ "พลังงานชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองพิษณุโลก
03/12/2010 19:01:57 PM
1438
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอประสานความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-document ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ IT 105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
01/12/2010 16:35:10 PM
1437
กองบริการการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการนำนโยบายการจัดสหกิจศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 209 ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานคณบดี ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงชื่อที่หน้าห้องสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2553
30/11/2010 19:14:47 PM
1436
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 209 อาคารทีปวิชญ์
30/11/2010 17:30:05 PM
1435
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
30/11/2010 12:48:10 PM
1434
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาน
29/11/2010 13:47:02 PM
1433
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
27/11/2010 16:16:18 PM
1432
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญฝึกอบรมด้านการวิจัย
27/11/2010 16:15:08 PM
1431
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา eLerning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
27/11/2010 16:05:33 PM
1430
กองนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย
27/11/2010 16:01:55 PM
1429
มหาวิทยาลัยฯ จากนโยบายลาพักผ่อน ลากิจ 7 - 9 ธันวาคม 2553
27/11/2010 15:35:28 PM
1428
จดหมายเปิดผนึก จากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26/11/2010 14:02:04 PM
1427
ประชุมด่วนคะ ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 407 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
24/11/2010 11:04:28 AM
1426
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
23/11/2010 11:53:33 AM
1425
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
23/11/2010 11:50:17 AM
1424
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
23/11/2010 11:44:28 AM
1423
งานการเงิน แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
23/11/2010 11:41:26 AM
1422
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ยังยืนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3
23/11/2010 11:38:52 AM
1421
คณะขอประสานแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมเชียร์และแปรอักษรของนักศึกษา ในงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23 (กำหนดการดังแนบ)
22/11/2010 18:31:04 PM
1420
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3
21/11/2010 14:50:33 PM
1419
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญท่านและบุคลากรใหนสังกัดร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1
21/11/2010 14:46:16 PM
1418
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2554
21/11/2010 14:40:59 PM
1417
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาค ตามโครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
21/11/2010 14:39:36 PM
1416
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรีย
21/11/2010 14:31:29 PM
1415
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญประชุมสัมมนาจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
21/11/2010 14:29:08 PM
1414
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน พิบูลสงครามมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ" ครั้งที่5 กำหนดการดังแนบ
17/11/2010 17:44:33 PM
1413
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พ.ย. 53 เวลา 17.00 น.
13/11/2010 17:25:34 PM
1412
จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 1,500 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ ถนนราเมศวร
13/11/2010 17:18:45 PM
1411
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13/11/2010 17:17:02 PM
1410
ขอเชิญร่วมงาน วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
13/11/2010 17:15:13 PM
1409
รัฐบาลญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์ให้ทุนการศึกษา
13/11/2010 17:13:52 PM
1408
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชาสัมพันธ์ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2
12/11/2010 11:36:36 AM
1407
กองบริการการศึกษา ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไปภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
11/11/2010 16:55:50 PM
1406
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอาชีพ จำนวน 32 สาขา
11/11/2010 16:38:28 PM
1405
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
11/11/2010 16:36:23 PM
1404
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23 จันทน์แก้วพิบูลเกมส์
11/11/2010 12:16:43 PM
1403
กองบริการการศึกา ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
11/11/2010 12:13:48 PM
1402
กองบริการการศึกา ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
11/11/2010 12:01:04 PM
1401
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
09/11/2010 18:15:23 PM
1400
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยสืบสานวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
09/11/2010 18:13:33 PM
1399
มหาวิทยาลัยนเศวร ขอเชิญชวนประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย "วิทยาศาสตร์วิจัย " ครั้งที่ 3
09/11/2010 18:06:44 PM
1398
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2554
09/11/2010 17:58:22 PM
1397
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
09/11/2010 17:57:15 PM
1396
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นสากล
09/11/2010 17:56:01 PM
1395
สถาบันการศึกษานานาชาติ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
09/11/2010 17:54:39 PM
1394
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง แนวทางดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ
09/11/2010 17:53:20 PM
1393
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี การให้ส่วนลดบัตรชมกการแสดงและสียงราคาพิเศษ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปี 2553
09/11/2010 17:51:58 PM
1392
APPLICATION FOR THE 2011 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM
05/11/2010 17:15:36 PM
1391
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการจัดการเรียนสอน รายละเอียดดังแนบ
05/11/2010 11:34:44 AM
1390
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2554
03/11/2010 12:54:55 PM
1389
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แจ้งการทำสำเนาเอกสารที่คณะ (รายละเอียดดังแนบ)
03/11/2010 12:47:28 PM
1388
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
03/11/2010 12:40:35 PM
1387
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการจัดระเบียบและกวดขันวินัยจราจรจังหวัดพิษณุโลก
03/11/2010 12:38:36 PM
1386
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งโครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยสืบสานวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
03/11/2010 12:36:14 PM
1385
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือแต่งกายชุดไทยย้อยยุคในช่วงการจัดงาน "ลอยกระทงย้อนยุค สองแคว และอดีตจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
03/11/2010 12:31:21 PM
1384
เนื่องด้วยคณบดีไปราชการ จึงแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี ดังนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย.53 ผศ.อารี ธนวัฒน์ชัย และวันที่ 25 - 27 พ.ย. 53 ผศ.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล รักษาราชการแทน
01/11/2010 15:16:17 PM
1383
สำนักงานคณบดี แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยืมเงินใหม่ (แบบฟอร์มดังแนบ)
30/10/2010 13:04:01 PM
1382
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ขอขอบคุณน้องๆ ที่สนับสุนนในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
29/10/2010 12:39:35 PM
1381
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
29/10/2010 12:08:39 PM
1380
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
26/10/2010 18:04:46 PM
1379
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์สัมมนาในงาน METALEX 2010
26/10/2010 17:56:27 PM
1378
ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข.
26/10/2010 17:51:41 PM
1377
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 11.30 น. ห้อง ศว.106
26/10/2010 17:39:46 PM
1376
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ขอเสียงสนับสุนนจากน้องๆ ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
26/10/2010 15:53:50 PM
1375
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554
23/10/2010 15:51:02 PM
1374
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หัวข้อ งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในผลไม้ส่งออกที่สำคัญ
23/10/2010 15:49:23 PM
1373
องค์การยูเนสโกประกาศให้ทุนวิจัย UNESCO/KEIZO
22/10/2010 16:52:28 PM
1372
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ 2553 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก
22/10/2010 16:51:06 PM
1371
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554
22/10/2010 16:48:40 PM
1370
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังปาฐกถา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
22/10/2010 16:44:16 PM
1369
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
22/10/2010 16:41:46 PM
1368
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือดำเนินการในฐานะเจ้าของบ้านที่ดีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญๆ ของจังหวัดพิษณุโลก
21/10/2010 17:02:22 PM
1367
กรมบัญชีกลาง พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
21/10/2010 16:36:45 PM
1366
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายกฐินสามัคคีและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ในวันที่ 27 ต.ค. 53 เวลา 10.00 น. ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่อโต)
21/10/2010 12:04:42 PM
1365
วันที่ 27 ตุลาคม 2553 นี้ ขอเชิญชวนลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
21/10/2010 11:58:59 AM
1364
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ครั้งที่ 2)
21/10/2010 11:51:22 AM
1363
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เรื่อง เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณด้วยเครื่องมือ PART ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2553
21/10/2010 11:42:35 AM
1362
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา (แก้ไขและเพิ่มเติม) ในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์
21/10/2010 11:24:21 AM
1361
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชา (แก้ไขเละเพิ่มเติม) ในส่วนของประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ และประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
20/10/2010 17:27:57 PM
1360
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 20 ต.ค. 53 เวลา 07.30 น. บริเวณอาคารเฉลิมพระกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
19/10/2010 15:30:22 PM
1359
ในวันที่ 20 ต.ค. 53 ขอเชิญอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ศว.115
19/10/2010 15:17:02 PM
1358
อาจารย์ลำเนา เอี่ยมสะอาด ขออาสาทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16/10/2010 16:08:39 PM
1357
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ขอเสียงสนับสุนนจากน้องๆ ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
16/10/2010 15:48:28 PM
1356
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2554 ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริหารงานบุคคล
14/10/2010 14:24:14 PM
1355
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ส่งบรรณานุกรมรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2553
13/10/2010 18:02:14 PM
1354
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์
12/10/2010 18:32:30 PM
1353
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
12/10/2010 18:03:58 PM
1352
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งบทความเข้าประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554
12/10/2010 17:58:49 PM
1351
กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
12/10/2010 17:55:26 PM
1350
กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ดูงานในต่างประเทศ ในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
12/10/2010 17:53:29 PM
1349
วัดจุฬามณี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล
12/10/2010 17:37:05 PM
1348
การขออนุญาตแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553 ให้อาจารย์อรอุมา พร้าโมต รักษาราชการแทนประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เอกสารดังแนบ)
12/10/2010 12:45:32 PM
1347
เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 10 - 14 ต.ค. 53 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ลาพักผ่อน จึงแต่งตั้งรักษาราชการดังต่อไปนี้ วันที่ 10,14 ต.ค. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง , 11 - 13 ต.ค. ผศ.อารี ธนวัฒน์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีในวันดังกล่าว
09/10/2010 16:50:44 PM
1346
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
09/10/2010 16:41:13 PM
1345
งานวิชาการแจ้ง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการสอนและตารางปฏิบัติราชการ และขอส่งคืนงานวิชาการ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่งานวิชาการ
09/10/2010 15:33:55 PM
1344
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อที่มีจำนวนการสอนภาคปกติเกิน 15 ชั่วโมง คาบ/สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 1/2553
09/10/2010 11:50:42 AM
1343
งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอส่งหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญตรี
08/10/2010 11:48:00 AM
1342
ด่วนคะ ขอเชิญประธานกรรมการ / คณะกรรมการ /คณะกรรมการและเลขานุการ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศว. 115 ตามคำสั่งคณะ ที่ 57 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
06/10/2010 18:00:49 PM
1341
ประกาศคณะ เรื่อง บุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะของแสดงความยินดีกับทุกคน (ประกาศคณะดังแนบ)
06/10/2010 17:51:57 PM
1340
คำสั่งคณะแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ เป็นผู้ช่วยคณบดี (คำสั่งดังแนบ)
06/10/2010 17:49:34 PM
1339
สถาบันพัมฯนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
05/10/2010 16:21:37 PM
1338
ประเทศแคนนาดา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา
05/10/2010 16:17:25 PM
1337
ขอเชิญร่วมเปิดตัว สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
05/10/2010 16:16:18 PM
1336
มหาวิทยาลัยคูเวต จะจัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
05/10/2010 16:12:18 PM
1335
กรมบัญชีกลาง แจ้งการคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
05/10/2010 16:06:58 PM
1334
มหาวิทยาลัยประกาศ รับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2554
05/10/2010 15:43:39 PM
1333
มหาวิทยาลัยฯ รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจาราย์และข้าราชการ
05/10/2010 15:19:29 PM
1332
มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (เอกสารดังแนบ)
05/10/2010 15:05:14 PM
1331
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการนวัติกรรมสุขภาพและความงามระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
01/10/2010 16:22:11 PM
1330
สหกิจศึกษาไทย ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (เอกสารดังแนบ)
01/10/2010 16:19:29 PM
1329
อนุมัติปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เอกสารดังแนบ)
01/10/2010 16:02:38 PM
1328
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5
28/09/2010 17:46:57 PM
1327
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า สถานเอกอัคราชทูตรัฐอินโดนีเชีย ให้ทุนการศึกษา
28/09/2010 17:40:08 PM
1326
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า สถานเอกอัคราชทูตออสเตรีย ให้ทุนการศึกษา
28/09/2010 17:38:33 PM
1325
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (รายละเอียดดังแนบ)
28/09/2010 17:27:53 PM
1324
งานวิชาการติดตามการส่ง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาการศึกษาทั่วไป ขอให้ส่งที่งานวิชาการ วันที่ 30 กันยายน 2553
23/09/2010 18:03:27 PM
1323
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร
23/09/2010 14:51:37 PM
1322
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา
23/09/2010 14:50:05 PM
1321
สวทช.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-leaming วิชาความเสียงและอันตรายจากวัตถุเคมี
23/09/2010 14:48:35 PM
1320
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.riclib.nrct.go.th
23/09/2010 14:45:01 PM
1319
บัณฑิตวิทยาลัย ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
23/09/2010 14:27:35 PM
1318
บริษัทเดอะ กุรูจำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
22/09/2010 11:33:49 AM
1317
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิงหลักการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
22/09/2010 11:31:10 AM
1316
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
22/09/2010 11:27:58 AM
1315
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 10
22/09/2010 11:24:37 AM
1314
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิต
22/09/2010 11:22:10 AM
1313
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย RFID แห่งประเทศไทย 2553
22/09/2010 11:19:30 AM
1312
ขอส่งประกาศการกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (ประกาศดังแนบ)
22/09/2010 10:55:49 AM
1311
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกรรมการกลางประจำคณะ
21/09/2010 18:01:22 PM
1310
งานวิชาการ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2553 (แนวปฏิบัติดังแนบ)
21/09/2010 18:00:03 PM
1309
คณะขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2553 ขอให้ท่านส่งคณะจำนวน 2 เล่ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
20/09/2010 12:33:19 PM
1308
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศสไทย ขอเชิญร่วมฝึกอบรม
17/09/2010 17:44:46 PM
1307
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2554 (รายละเอียดดังแนบ)
17/09/2010 17:34:04 PM
1306
กรมการค้าภายใน เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยหัวใจไทย
17/09/2010 17:28:30 PM
1305
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Network Security
17/09/2010 17:07:26 PM
1304
กองบริการการศึกษา ขอส่งประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554
17/09/2010 16:07:59 PM
1303
ด้วยในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 คณะจะดำเนินการปิดระบบน้ำในอาคารวิทยสโมสร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ขอแจ้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีความประสงค์จะใช้น้ำในห้องปฏิบัติการในการเรียน การสอน และภารกิจส่วนตัวได้ทราบ
16/09/2010 18:06:58 PM
1302
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ ในวันที่ 23 - 24 ก.ย. 53
14/09/2010 18:37:49 PM
1301
งานวิชาการ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค กศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/2553 (แนวปฏิบัติดังแนบ)
14/09/2010 18:25:20 PM
1300
งานกิจการนักศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการต้นไม้น้องพี่ชาวสีเหลือง ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 12.30 น. ณ สวนป่าพันธุ์ไม้หายาก (กำหนดการดังแนบ)
14/09/2010 17:50:52 PM
1299
งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้ากิจกรรมต้นไม้น้องพี่ชาวสีเหลือง ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 กำหนดการดังแนบ
12/09/2010 16:56:07 PM
1298
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการไปราชการจากผศ.อารี ธนวัฒน์ชัย เป็น อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก 13 ก.ย. 53
12/09/2010 16:50:48 PM
1297
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ งานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553
12/09/2010 16:35:15 PM
1296
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2553
12/09/2010 16:32:07 PM
1295
โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยในทวีปแอฟริกา
12/09/2010 16:29:40 PM
1294
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดดังแนบคะ
12/09/2010 16:26:41 PM
1293
อนุมัติลาพักผ่อน ผศ.อรทัย
07/09/2010 18:38:56 PM
1292
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การสอดแทรกเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งจะจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2553
06/09/2010 10:00:33 AM
1291
สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554
04/09/2010 16:32:15 PM
1290
เรื่องตอบการขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
04/09/2010 16:27:11 PM
1289
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 13.00 - 14.00 น.
04/09/2010 14:36:54 PM
1288
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศสไทย ขอเชิญร่วมฝึกอบรม
03/09/2010 17:49:46 PM
1287
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
03/09/2010 17:20:33 PM
1286
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานคณดี
03/09/2010 16:28:18 PM
1285
สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศรับข้อเสนอโคดรงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2553
03/09/2010 16:25:47 PM
1284
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์บทความ "สาส์นแสดงความรู้สึก" ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 ความยาว ไม่เกิน 5 บรรทัด ส่งคืนสำนักงานคณบดี ในวันที่ 10 กันยายน 2553
03/09/2010 16:22:32 PM
1283
คณะขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน (รายละเอียดดังแนบ)
03/09/2010 16:16:17 PM
1282
คณะขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 24 (๘/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ให้ท่านพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี
02/09/2010 18:35:26 PM
1281
งานตรวจสอบภายใน แจ้งการรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2551 (เงินงบรายได้)
31/08/2010 18:56:25 PM
1280
สำนักงานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสอดแทรกเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
31/08/2010 18:39:17 PM
1279
ร้านวิทยาคารโอ.เอ ขอแจ้งการยกเลิกและเปลี่ยนใบกำกับภาษี
31/08/2010 18:12:31 PM
1278
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ
31/08/2010 18:10:19 PM
1277
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
31/08/2010 18:05:12 PM
1276
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับพัฒนานักเรียนที่ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
31/08/2010 18:01:41 PM
1275
คณะขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การคิดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2553
30/08/2010 16:49:50 PM
1274
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานมุทิตาจิต "เกียรติ ศักดิ์ศรี ยินดี ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 กันายน 2553
27/08/2010 18:41:38 PM
1273
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลการสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554
27/08/2010 18:04:08 PM
1272
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกีฬาสายสัมพันธ์ CSIT ปี 2553
27/08/2010 17:59:31 PM
1271
กองนโยบายและแผน แจ้งการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
27/08/2010 17:57:29 PM
1270
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แม่ฟ้าหลวง เอกสารดังแนบ
25/08/2010 16:44:45 PM
1269
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง บนเส้นทางการบริหารอุดมศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ "
25/08/2010 16:41:48 PM
1268
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญอาจารย์สมหมาย แม้นมณี ไปเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 ส.ค.5
25/08/2010 16:37:36 PM
1267
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ขอเชิญเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 28 ส.ค. 53
25/08/2010 13:16:46 PM
1266
บริษัท ทีทีแอนท์ทีจำกัด ตอบรับการฝึกประสบการณ์ฯ
25/08/2010 13:06:29 PM
1265
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
25/08/2010 13:04:48 PM
1264
อนุมัติการขออนุญาตใช้สนามกีฬาพระองค์ดำ 28 ส.ค.5 3
25/08/2010 12:40:25 PM
1263
อนุมัติการขอใช้ถานที่สำหรับซ้อมเชียร์งาน กีฬา CSIT
25/08/2010 12:38:22 PM
1262
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
25/08/2010 12:32:16 PM
1261
คณบดีขอเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมประชุมพิจาณาจัดสรรงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
25/08/2010 12:05:31 PM
1260
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชา รายละเอียดดังแนบ ขอให้ท่านส่งคืนงานวิชาการภายในวันที่ 29 ส.ค. 53
24/08/2010 11:39:26 AM
1259
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายการใช้งานโทรศัพท์ ด้วยระบบ Volp ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ชั้น 1 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 25 ส.ค. 53
23/08/2010 14:12:46 PM
1258
บริษัทเอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์สายการบินใหม่
21/08/2010 13:19:27 PM
1257
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
21/08/2010 13:17:48 PM
1256
วิทยาลัยเทคโนโลยภาคใต้ ขอเชิญเขียนบทความลงตีพิพม์วารสารเทคโนโลยภาคใต้
21/08/2010 13:16:25 PM
1255
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ ตอบรับการฝึกประสบการณ์
21/08/2010 12:52:34 PM
1254
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญประชุม การสร้างห้องเรียนออนไลน์ฯ
21/08/2010 12:49:16 PM
1253
กองนโยบายและแผน แจ้งการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
21/08/2010 12:07:39 PM
1252
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ขอเชิญร่วมซื้อแผ่น DVD บันทึกการแสดงสนการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครับแผ่น DVD ได้ที่สำนักงานคณบดี มีจำนวนจำกัด
21/08/2010 11:59:44 AM
1251
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการทุนศึกษา
21/08/2010 11:21:44 AM
1250
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการ และนำเสนอผลงานวิจัย แห่งชาติ 2553
21/08/2010 11:10:01 AM
1249
มหาวิทยรลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
21/08/2010 11:08:21 AM
1248
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชการ (เอกสารดังแนบ)
21/08/2010 11:05:44 AM
1247
งานพัสดุขอความอนุเคราะห์ท่านเก็บรวบรวมครุภัณฑ์ที่แทงจำหน่าย คณะขอให้ท่านสำรวจและนำมาครุภัณฑ์ที่แทงจำหน่ายแจ้งสำนักงานคณบดี ก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมให้งานพัสดุดำเนินการต่อไปในวันที่ 25 ส.ค. 53
20/08/2010 12:06:35 PM
1246
คณะขอความอนุเคราะห์ท่านสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
20/08/2010 12:00:21 PM
1245
คณะขอแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553
20/08/2010 11:57:47 AM
1244
คณะครุศาสตร์ ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันคุรศาสตร์วิชาการ" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553
19/08/2010 17:19:56 PM
1243
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายองค์ความเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
19/08/2010 17:13:38 PM
1242
กองบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2553
19/08/2010 17:04:34 PM
1241
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ ในวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 53 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจลงชื่อได้สำนักงานคณบดี หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9400
19/08/2010 12:21:36 PM
1240
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากร 18 - 20,25 - 27 ส.ค. 53
18/08/2010 19:17:46 PM
1239
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2553
18/08/2010 19:13:43 PM
1238
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร การให้เงินอุดหนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา
18/08/2010 19:11:17 PM
1237
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา
18/08/2010 19:04:48 PM
1236
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์
16/08/2010 18:58:18 PM
1235
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย (รายละเอียดดังแนบ) ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
14/08/2010 13:33:34 PM
1234
โรงพยาบาลบางระกำ ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14/08/2010 13:31:12 PM
1233
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้แนวใหม่ในการบริการเทคโนโลยีซอฟแวร์
11/08/2010 16:56:56 PM
1232
กองบริการการศึกษา แจ้งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/08/2010 16:53:45 PM
1231
สำนักงานเทศบาลเมืองสรรค์โลก ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11/08/2010 16:45:59 PM
1230
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ฯ
11/08/2010 16:38:41 PM
1229
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม
11/08/2010 16:36:37 PM
1228
ขอเชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (เอกสารดังแนบ)
11/08/2010 16:32:44 PM
1227
คณะขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
11/08/2010 15:31:29 PM
1226
คณะขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
11/08/2010 15:29:54 PM
1225
คณะขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 22 (6/2553) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
10/08/2010 14:31:48 PM
1224
คณะขอเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
09/08/2010 10:48:17 AM
1223
สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
05/08/2010 18:50:11 PM
1222
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนเยอร์มณี
05/08/2010 18:48:18 PM
1221
มูลนิธิพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษา รายละเอียดังแนบ
05/08/2010 18:46:49 PM
1220
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางด้านการเมืองของแกนนำนักศึกษา
05/08/2010 18:42:08 PM
1219
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งการสนับสนุนกิจกรรมรณเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในไทย
05/08/2010 18:40:10 PM
1218
ขอส่งแบบตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอม และ สารสนเทศ จำนวนหลายฉบับ (เอกสารดังแนบ)
05/08/2010 18:23:00 PM
1217
สำนักงานมูลนิธีการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
05/08/2010 18:03:15 PM
1216
ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลการดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น
05/08/2010 14:15:34 PM
1215
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตให้นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัปดาห์วิชาการ ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2553
04/08/2010 09:29:44 AM
1214
คณบดีขอแจ้งจดหมายเปิดผนึก จากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 (ดังแนบ)
03/08/2010 19:44:40 PM
1213
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553
03/08/2010 16:01:35 PM
1212
เรื่องตอบกลับการขอเชิญคณบดี มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 11 สิงหาคม 2553
03/08/2010 15:49:28 PM
1211
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
03/08/2010 15:36:14 PM
1210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการ์
03/08/2010 15:32:17 PM
1209
บริษัท ทีโอที จำกัด ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03/08/2010 15:25:10 PM
1208
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03/08/2010 15:23:39 PM
1207
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขนกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553
03/08/2010 14:37:09 PM
1206
กองบริหารงานบุคคล แจ้งการสรุปการลงเวลาทำงานของบุคลากร
03/08/2010 14:26:59 PM
1205
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา
02/08/2010 19:25:34 PM
1204
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุมในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษา
02/08/2010 19:22:41 PM
1203
ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์ส่งคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้หญิงเก่ง 2554
02/08/2010 18:50:05 PM
1202
สำนักงานคณบดี ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเพลพระ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมศว.115 กำหนดการดังแนบ
02/08/2010 18:41:30 PM
1201
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกดารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยุทธศาสตร์
31/07/2010 16:08:57 PM
1200
อนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ยอดเงิน 10,000 บาท
29/07/2010 15:22:19 PM
1199
สโมสรนักศึกษา ขอสนับสนุนขอขวัญ ของรางวัลบ ในกิจกรรม MIRACEL NIGHT OF SCIENCE ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ส่งของขวัญได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
29/07/2010 13:28:25 PM
1198
กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์โครรงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
24/07/2010 18:22:50 PM
1197
มูลนิธิโทเร ขอเชิญเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
24/07/2010 18:07:00 PM
1196
สวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จะจัดสัมมนาโครงการการขอเสนอรับทุน โครงการวิจัย ปี 2554 ในวันที่ 4 ส.ค. 53
24/07/2010 17:32:55 PM
1195
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการ รายละเอียดดังแนบ
24/07/2010 17:04:21 PM
1194
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553
24/07/2010 17:03:01 PM
1193
สถาบันวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 2554
24/07/2010 17:01:26 PM
1192
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
24/07/2010 16:57:15 PM
1191
สออ.ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 25
24/07/2010 16:49:33 PM
1190
คณะขอแจ้งนโยบายการลงเวลาปฏิบัติราชการของคณาจารย์ทุกท่าน (เอกสารดังแนบ)
24/07/2010 10:48:42 AM
1189
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบบรรจุบุคลเข้ารับราชการภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ขอสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2553 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 1430 น. ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ ท.209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2010 10:45:02 AM
1188
สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียด
24/07/2010 10:08:00 AM
1187
อนุมัติโครงการประกวดแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/07/2010 09:56:35 AM
1186
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
24/07/2010 09:30:29 AM
1185
มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย บริการจัดการทำวารสารวิทยาศาสตร์ออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มคะ
24/07/2010 09:20:51 AM
1184
ขอส่งรายละเอียดค่าตอบแทนการบริหารจัดการแก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีรายวิชาการศึกษาทั่วไป (รายละเอียดังแนบ)
24/07/2010 09:09:29 AM
1183
งานวิชาการและวิจัย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ขอเปลี่ยนจากห้องประชุมศว.115 เป็น ห้องประชุม 410 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2010 09:07:18 AM
1182
คณะขอส่งรายงานประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะ ครั้งที่ 21 (5/2553) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
21/07/2010 14:04:08 PM
1181
คณะวิทยาการจัดการ ขออนุญาตให้นักศึกษาวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาคณะวิทยาการจัดการ "สังคมสวยด้วยการจัดการสีเขียว" ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2553
21/07/2010 13:47:14 PM
1180
อาจารย์สมหมาย แม้นมณี ขอนำเสนอข้อมูลภัยพิบัติ เพิ่มเติม และข่าวรัฐบาลให้รับมือกับภาวะโลกร้อน
21/07/2010 13:43:00 PM
1179
อนุมัติโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ ยอเงิน 10,000 บาท
21/07/2010 13:30:40 PM
1178
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6
21/07/2010 11:40:54 AM
1177
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมชมงานแสดงสินค้า SME ไทยเข้มแข็ง 2010
21/07/2010 11:22:49 AM
1176
รัฐบาลประเทศสหรัฐเม็กซิโกประเทศให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
21/07/2010 11:20:01 AM
1175
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยฮาวาย
21/07/2010 11:18:13 AM
1174
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ
21/07/2010 11:16:57 AM
1173
สำนักงาน ก.พ ส่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21/07/2010 11:12:25 AM
1172
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (เอกสารัดงแนบ)
21/07/2010 10:57:04 AM
1171
ประกาศหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี (ประกาศดังแนบ)
21/07/2010 10:05:39 AM
1170
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2553
20/07/2010 18:10:44 PM
1169
อนุมัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตใหม่และเก่า ยอดเงิน 10,000 บาท
20/07/2010 18:06:41 PM
1168
อนุมัติโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ยอดเงิน 37,000 บาท
20/07/2010 18:05:28 PM
1167
อนุมัติโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยอดเงิน 10,000 บาท
20/07/2010 17:56:06 PM
1166
อนุมัติโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ CSIT ยอดเงิน 10,000 บาท
20/07/2010 17:53:12 PM
1165
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2553 (เอกสารดังแนบ)
20/07/2010 17:37:39 PM
1164
ขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ขอให้ส่งคณะภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
20/07/2010 15:54:24 PM
1163
คณะขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร
20/07/2010 11:11:31 AM
1162
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
20/07/2010 11:02:49 AM
1161
คณะขอสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์จัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2553 (แบบฟอร์มดังแนบ) ส่งคืนที่สำนักงานคณบดีภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
20/07/2010 11:00:11 AM
1160
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุน(รายละเอียดดังแนบ)
17/07/2010 15:01:02 PM
1159
IAESTE Thailad ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค รายละเอียดดังแนบ
17/07/2010 14:56:42 PM
1158
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาสาสตร์
17/07/2010 14:52:44 PM
1157
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
17/07/2010 14:51:25 PM
1156
ประกาศรับสมัครทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555
14/07/2010 16:20:13 PM
1155
ขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ (เอกสารดังแนบ)
14/07/2010 16:16:01 PM
1154
อนุมัติลาป่วย อ.รติพร 6 - 7 ก.ค. 53
14/07/2010 16:12:00 PM
1153
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ
14/07/2010 16:07:40 PM
1152
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 1/2553 (เอกสารดังแนบ)
14/07/2010 15:48:58 PM
1151
กองบริการการศึกษา แจกเอก
14/07/2010 15:13:35 PM
1150
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องทุนมูลนิธิตั้งเช็กกิม (นานมี) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบด้วยค่ะ
14/07/2010 14:56:44 PM
1149
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งการคัดเลือกลูกดีเด่นที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อไม่
14/07/2010 14:52:29 PM
1148
รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุนในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง
13/07/2010 18:06:38 PM
1147
สำนักงานคณบดี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 20 (4/2553) ขอให้คณะกรรมการพิจารณาหากมีข้อผิดพลาดแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่สำนักงานคณบดี
12/07/2010 17:14:14 PM
1146
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.45 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
09/07/2010 16:25:30 PM
1145
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคปกติและภาคกศ.ป.ปเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2553 (เอกสารดังแนบ)
08/07/2010 17:50:43 PM
1144
อนุมัติโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น
08/07/2010 17:31:58 PM
1143
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย การเขียนผลงานวิชาการอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
07/07/2010 19:14:39 PM
1142
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
07/07/2010 18:59:23 PM
1141
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใน
07/07/2010 18:48:51 PM
1140
ศูนย์กกท.จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ
06/07/2010 16:22:26 PM
1139
เรื่องตอบกลับการขอเปลี่ยนแปลงคาบสอน/วันที่สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
06/07/2010 16:12:27 PM
1138
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัมนานักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 ห้องประชุมราชาวดี ผู้สนใจส่งแจ้งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
06/07/2010 16:05:06 PM
1137
กองบริการการศึกษา แจ้งมติที่ประชุมการจัดการศึกษาทั่วไป (เอกสารดังแนบ)
06/07/2010 15:35:10 PM
1136
งานวิชาการ ขอข้อมูลและติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้สื่อเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งข้อมูลคืนงานวิชาการ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 แบบฟอร์มดังแนบ
06/07/2010 11:50:01 AM
1135
บริษัท ครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา
05/07/2010 15:44:18 PM
1134
สถาบันบัณฑิตพัฒนบิรหารศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษาและร่วมพิธีบวงสรวงฯ พิธีเททองหล่อพระบรมรูป
05/07/2010 15:34:04 PM
1133
มหาวิทยาลัยประกาศการเลือกรายวิชาเลือกเสรี
05/07/2010 14:44:40 PM
1132
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงการสอน อ.รติพร สุดเสนาะ
05/07/2010 14:34:17 PM
1131
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
05/07/2010 09:56:29 AM
1130
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน (เอกสารดังแนบ)
30/06/2010 16:25:55 PM
1129
บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกกัด ขอรับนิสิต ทำงานแบบไม่เต็มเวลา
30/06/2010 16:24:10 PM
1128
ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
30/06/2010 16:22:12 PM
1127
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและทำบุญในพิธีหล่อเทียน - ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553 รายละเอียดดังแนบ
30/06/2010 15:47:26 PM
1126
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการอบรมเพื่อบริการวิชาการให้กับครูมัธยมศึกษา (เอกสารดังแนบ)
30/06/2010 15:10:11 PM
1125
สำนักงานคณบดี แจ้งการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 (เอกสารดังแนบ)
30/06/2010 14:06:05 PM
1124
งานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีขอเชิญท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 (กำหนดการดังแนบ)
30/06/2010 12:58:14 PM
1123
สำนักงานคณบดี ขอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณะ ขอความอนุเคราะห์ท่านประสานอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อขอข้อมูล และขอความอนุเคราะห์ส่งคืนข้อมูล ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
30/06/2010 12:18:13 PM
1122
สำนักงานคณบดี แจ้งการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 (เอกสารดังแนบ)
30/06/2010 12:01:08 PM
1121
งานวิชาการและวิจัย ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
28/06/2010 13:21:38 PM
1120
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมสัมมนา ณ ประเทศมาเลเซีย เอกสารดังแนบ
25/06/2010 17:10:53 PM
1119
กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองคนดี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
25/06/2010 16:49:38 PM
1118
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
25/06/2010 16:29:45 PM
1117
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ในวันที่ 29 - 30 ก.ค. 53
25/06/2010 16:26:56 PM
1116
งานกิจการนักศึกษา แจ้งการให้ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2553 และทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25/06/2010 12:45:14 PM
1115
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ "The Geometer" เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน และ 3 - 4 กรกฎาคม 2553
24/06/2010 14:36:59 PM
1114
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฝึกอบรม
23/06/2010 14:47:25 PM
1113
ประชาสัมพันธ์ทุนยูเนสโก เอกสารดังแนบ
23/06/2010 14:44:12 PM
1112
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2554
23/06/2010 14:35:44 PM
1111
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา
23/06/2010 14:28:22 PM
1110
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการให้ของรัฐบาลอินโดนีเซีย
23/06/2010 14:24:15 PM
1109
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23/06/2010 14:21:59 PM
1108
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม USTS International Conference 2010
23/06/2010 14:19:52 PM
1107
สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
23/06/2010 14:00:21 PM
1106
ขอเปลี่ยนแปลงคาบสอนราวิชาปัญหาพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2553
23/06/2010 13:46:40 PM
1105
งานการคลัง แจ้งแบบรายการเพื่อการหักลดหย่อน (เอกสารดังแนบ) ส่งคืนสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
23/06/2010 12:21:46 PM
1104
กองบริการการศึกษา ขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนคนสุดท้ายและยืนยันชื่อผู้สอนในรายวิชาการศึกษา
23/06/2010 12:01:02 PM
1103
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งนโยบายและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา
23/06/2010 11:42:38 AM
1102
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23/06/2010 11:19:37 AM
1101
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษาในกิจกรรม "นักศึกษาพบผู้บริหาร และเกาะติดกระแสโลกาภิวัฒน์" ปีการศึกษา 2553 (กำหนดการดังแนบ)
22/06/2010 12:13:28 PM
1100
กองบริการการศึกษา ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนภาคกศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2553
21/06/2010 17:29:08 PM
1099
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนตักบาตรพระเดินหนริมแม่น้ำน่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
21/06/2010 17:24:46 PM
1098
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาและอำนวยการจัดงาน ประชาสัมพันธ์ รางวัลไทย ยุทธศาสตร์ชาติ : คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน
20/06/2010 14:06:33 PM
1097
กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบภาพชุดนักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ
20/06/2010 14:02:32 PM
1096
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมเป็นผู้อุปการะเด็กยากจนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (รายละเอียดดังแนบ)
20/06/2010 13:53:14 PM
1095
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์
20/06/2010 13:50:59 PM
1094
ขอนำส่งเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2552
20/06/2010 12:24:06 PM
1093
สวทช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ
18/06/2010 13:43:47 PM
1092
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2553
18/06/2010 13:40:14 PM
1091
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ด่วนที่สุดค่ะ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 255
18/06/2010 12:44:14 PM
1090
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ขอกระทรวงมหาดไทย
14/06/2010 19:15:02 PM
1089
งานวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศว .115 อาคารวิทยสโมสร ลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
14/06/2010 19:09:27 PM
1088
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกค่าดำเนินงานภาคกศ.ป. เสาร์ - อาทิตย์ สำหรับผู้ล่าศึกษาต่อภาคนอกเวลา พ.ศ. 2553
14/06/2010 18:59:18 PM
1087
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมประกวดหนังสือเก่า หนัสือหายาก (เอกสารดังแนบ)
14/06/2010 18:53:47 PM
1086
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม พิธีไหว้ครู - สู่ขวัญ ปีการศึกษ 2553 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2 ของวัน
12/06/2010 17:45:26 PM
1085
กองบริการการศึกษา แจ้งผลการเรียนของนักศึกษา (เอกสารดังแนบ)
12/06/2010 17:31:30 PM
1084
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
12/06/2010 15:29:30 PM
1083
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "
11/06/2010 15:28:34 PM
1082
กองบริการการศึกษา ขอให้อาจารย์รติพร สุดเสนาะ เร่งดำเนินการส่งผลการเรียน (รายละเอียดังแนบ)
08/06/2010 15:05:48 PM
1081
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ ห้องศว.115
08/06/2010 14:51:09 PM
1080
งานประกันคุณภาพ ขอให้สาขาวิชาส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2552 ส่งมายังงานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553
08/06/2010 14:42:30 PM
1079
คณะ ขอส่งสรุปผลการประชุมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
07/06/2010 13:23:48 PM
1078
บริษัท เดอะ กูรู จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ค่ะ
07/06/2010 13:01:52 PM
1077
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เขียนบทความลงวารสารวิทยาศาสตร์ (เอกสารดังแนบ)
07/06/2010 11:53:26 AM
1076
สำนักงานคณบดี ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
07/06/2010 11:34:39 AM
1075
สำนักงานคณบดี แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารดังแนบ)
07/06/2010 11:13:05 AM
1074
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญคณะกรรมการบริหารคณะทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
07/06/2010 10:50:20 AM
1073
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัย นวมินทร์ ประจำปี 2554 (เอกสารดังแนบ)
03/06/2010 10:45:00 AM
1072
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้ "โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงการเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554"
03/06/2010 10:01:21 AM
1071
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 455/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 (เอกสารดังแนบ)
03/06/2010 09:57:06 AM
1070
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
03/06/2010 09:40:25 AM
1069
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรายงานสรุปผลประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2/2552
03/06/2010 09:33:29 AM
1068
สำนักงานคณบดี ขอความอนุเคราะห์ประธานสาขาวิชาทุกท่าน ส่งรายชื่อตัวแทนที่จะมาเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ (รายละเอียดงานดังแนบ) ส่งได้ชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2553
03/06/2010 09:13:44 AM
1067
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ขอรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ขอให้ส่งข้อมูลคืนงานวิชาการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553
02/06/2010 18:24:55 PM
1066
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียน และแจ้งรายการหนังสือที่จะดำเนินการสั่งซื้อเข้าสาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ อ้ปงะรชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษา
02/06/2010 18:19:48 PM
1065
สำนักงานคณบดี ขอประสานการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน การเข้าเวรในช่วง เวลา 07.30 น. - 08.30 น. และช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี
01/06/2010 10:17:39 AM
1064
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 443/2553 เรื่อง ขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องห้องประชุม ท.209 และประชุมที่คณะ ฯ เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
29/05/2010 17:17:45 PM
1063
งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ดังแนบ)
27/05/2010 19:12:29 PM
1062
กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมซักซ้อม ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน กพร. ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปะรชุมสภาฯ ท.410
27/05/2010 12:17:16 PM
1061
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งยอดเงินที่สั่งซื้อหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารดังแนบ)
27/05/2010 11:45:19 AM
1060
คณะขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ตามที่คณะได้เชิญประชุมวันที่ 27 พ.ค. 53 ขอเลื่อนประชุมไปก่อน ส่วน วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมในครั้งต่อไปนั้น จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
25/05/2010 17:23:04 PM
1059
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ทุนวิจัย ด้านสัมวิทยาของรัฐบาลไต้หวัน (เอกสารดังแนบ)
25/05/2010 09:24:15 AM
1058
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา ประจำปี 2553 - 2554
25/05/2010 09:12:25 AM
1057
ธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านกรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 (เอกสารดังแนบ)
25/05/2010 09:09:01 AM
1056
งานกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา (อาคาร IT)
24/05/2010 19:13:29 PM
1055
สำนักงานคณบดี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 19 (3/2553) เอกสารดังแนบ
24/05/2010 19:11:54 PM
1054
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 401
22/05/2010 18:01:38 PM
1053
คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง อาจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง เป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( คำสั่งดังแนบ)
22/05/2010 17:45:47 PM
1052
สำนักงานคณบดี ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคระ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร วาระการประชุมดังแนบ
22/05/2010 17:35:34 PM
1051
คำสั่งแต่งกรรมการคุมสอบและกรรมการกลางประจำคณะ ภาคกศ.ป.ป ภาคเรียนที่ 3/2552
21/05/2010 12:51:01 PM
1050
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 คณะมอบหมายให้ท่าเข้าร่วมประชุม (เอกสารดังแนบ)
16/05/2010 14:52:04 PM
1049
อนุมัติไปราชการ ประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2553 (เอกสารดังแนบ)
16/05/2010 13:57:11 PM
1048
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี ในระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 (รายละเอียดดังแนบ)
16/05/2010 13:51:13 PM
1047
คำสั่งคณะที่ 023/53 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่งดังแนบ)
16/05/2010 11:57:40 AM
1046
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การอนุรักษ์ และการจัดการท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น (เอกสารดังแนบ)
14/05/2010 14:28:07 PM
1045
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 374/2553 เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเยนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป " ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ ท.209
12/05/2010 16:47:10 PM
1044
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทนุประเภทต่าง ๆ ของ วช. ประจำปี 2554 (เอกสารดังแนบ)
12/05/2010 16:08:56 PM
1043
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานประกันคุณภาพ (เอกสารดังแนบ)
12/05/2010 15:49:08 PM
1042
สำนักงานคณบดี ขอส่งระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร และขอเสนอร่างคู่มือนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง ให้ท่านได้พิจารณา และ หากท่านมีข้อเสนอแนะแก้ไขโปรดแจ้งได้ในที่ประชุม (เอกสารดังแนบ)
10/05/2010 16:51:43 PM
1041
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (เอกสารดังแนบ)
07/05/2010 12:26:42 PM
1040
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษาคม 2553 เวลา 09.30 น. (เอกสารดังแนบ)
03/05/2010 17:32:01 PM
1039
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกคน (เอกสารดังแนบ)
01/05/2010 16:10:36 PM
1038
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (เอกสารดังแนบ)
30/04/2010 18:44:08 PM
1037
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
30/04/2010 17:44:54 PM
1036
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 (เอกสารดังแนบ)
29/04/2010 16:29:36 PM
1035
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 (เอกสารดังแนบ)
28/04/2010 17:25:42 PM
1034
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง เทคนิคการสอนและการสร้างเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน (เอกสารดังแนบ)
28/04/2010 16:37:08 PM
1033
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 วันที่ 26 เม.ย. 53 (เอกสารดังแนบ)
28/04/2010 16:09:49 PM
1032
ขอประสานการให้เตรียมการเลือกประธานสาขาวิชาเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสาขาวิชา (รายละเอียดดังแนบ)
28/04/2010 15:28:21 PM
1031
ประกาศมหาวิทยาลัย (ปฏิทินการศึกษา ปี 2553) เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ , ภาคป.ป.จันทร์ - ศุกร์ ,ภาคกศ.ป.ปเสาร์ - อาทิตย์ (เอกสารดังแนบ)
24/04/2010 16:41:25 PM
1030
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขออนุญาตส่งแบบสอบถามการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (เอกสารดังแนบ)
21/04/2010 17:24:36 PM
1029
สำนักงานอธิการบดี ขอเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหารฯ ประจำปี 2553 เปลี่ยนจากวันที่ 23 เมษายน 2553 เป็น วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 ณ บริเวณหน้าบ้านเรือนรับรอง
21/04/2010 16:59:23 PM
1028
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 ฉบับแก้ไข
20/04/2010 18:32:56 PM
1027
มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ฯ ประจำปี 2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 ณ บริเวณหน้าบ้านเรือนรับรอง ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแตเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
11/04/2010 14:06:05 PM
1026
สำนักงาน ป.ปช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภคกำหนด เรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2553
11/04/2010 14:03:25 PM
1025
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2
11/04/2010 14:02:09 PM
1024
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 267/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 และขอให้อาจารย์เข้าร่วมปรชะมกลุ่มยอ่ย ตามตารางกำหนดการเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย
11/04/2010 12:42:56 PM
1023
อนุมัติลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553
07/04/2010 16:57:52 PM
1022
การแต่งตั้งรักษาราชการประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อรทัย ให้ อาจารย์สมหมาย แม้นมณี รักษาราชการแทน ในระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2553
07/04/2010 15:15:51 PM
1021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอจัดส่งรายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (รายชื่อดังแนบ)
07/04/2010 15:14:09 PM
1020
งานวิชาการ ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายิวชาการและวิจัยของคณะ ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553
04/04/2010 17:01:41 PM
1019
อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี แต่งตั้งให้อาจารย์อรอุมา พร้าโมต รักษาราชการแทน ในระหว่างวันที่ 19 - 23 เม.ย. 53
04/04/2010 16:57:17 PM
1018
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมงฟังประชาสัมพันธ์โครงการ iTAP ในวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราวดี
04/04/2010 16:54:14 PM
1017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคกศ.ป.ป(วันจันทร์ - ศุกร์) ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2552(เอกสารดังแนบ)
04/04/2010 16:46:58 PM
1016
สำนักงานคณบดี ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิทย์งามงดรดน้ำขอพร ปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
04/04/2010 15:27:43 PM
1015
อนุญาต การขอไปสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (เอกสารดังแนบ)
02/04/2010 16:41:03 PM
1014
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 252/2553 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัย ฯ ภาคกลางวัน (รายชือดังแนบ)
02/04/2010 12:06:52 PM
1013
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
02/04/2010 12:00:47 PM
1012
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 19 - 26 เมษายน 2553 ณ อาคารวิทยสโมสร
02/04/2010 11:57:54 AM
1011
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553" ในระหว่างวันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2553
01/04/2010 14:28:54 PM
1010
กองบริหารงานบุคคล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
01/04/2010 14:23:16 PM
1009
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม (เอกสารดังแนบ)
01/04/2010 12:45:15 PM
1008
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศล ประจำปี 2554 - 2555 (เอกสารดังแนบ)
01/04/2010 12:42:38 PM
1007
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ในเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2553 (เอกสารดังแนบ)
01/04/2010 12:20:52 PM
1006
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
31/03/2010 12:38:12 PM
1005
คณะขอเชิญท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ "วิทย์งามงดรดน้ำขอพร ประจำปี 2553 " ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคารวิทยสโสมร (กำหนดการดังแนบ)
31/03/2010 12:34:55 PM
1004
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษหลังกาอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เอกสารดังแนบ)
31/03/2010 12:32:19 PM
1003
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2553 "วิทย์งามงด รดน้ำขอพร" ครั้งที่ ๓ (เอกสารดังแนบ)
31/03/2010 12:03:59 PM
1002
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลี (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 12:01:18 PM
1001
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษา รัฐบาลไต้หวัน
29/03/2010 11:58:26 AM
1000
สถาบันคลังสมอง่ของชาติ ขอประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาพอนาคตประเทศไทย 2562
29/03/2010 11:56:38 AM
999
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่การปฏิบัติงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
29/03/2010 11:54:48 AM
998
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:52:02 AM
997
กระทรวงการคลัง ชี้แจงการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:50:56 AM
996
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:49:31 AM
995
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:48:29 AM
994
สำนักงานพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2553
29/03/2010 11:47:26 AM
993
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความร่ามมือในโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2553
29/03/2010 11:45:43 AM
992
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลอินโดนีเซีย
29/03/2010 11:44:28 AM
991
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุนของมหาวิทยาลัยซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
29/03/2010 11:43:32 AM
990
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลอินเดีย
29/03/2010 11:42:34 AM
989
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การอบรม(เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:39:47 AM
988
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย (เอกสารดังแนบ)
29/03/2010 11:38:53 AM
987
วิทยาลัยพลักงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญสัมมนาเชิงวิชาการ พลังงานทางเลือกเทคโนโลยีทางด้านเซลล์เชื้อเพลิง
29/03/2010 11:36:52 AM
986
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
29/03/2010 10:57:16 AM
985
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและคลินิกวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2553 ผู้สนเข้าร่วมอบรมลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 20 เมษายน 2553
29/03/2010 10:25:20 AM
984
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอประชาสัมพันธ์ตารางการบรรยายในการงานประชุมวิชาการ ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2553 ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
28/03/2010 11:10:51 AM
983
สำนักงานนิติกร กลุ่มพัฒนากฏหมาย แจ้งแนวทางการพิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
28/03/2010 11:09:18 AM
982
จังหวัดขอประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ (เอกสารดังแนบ)
28/03/2010 11:08:07 AM
981
ประชุมด่วนค่ะ คณะขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมครู (ตชด.ภาคเหนือ) ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.115 อาคารวิทยสโมสร
21/03/2010 17:05:30 PM
980
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอส่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 16:01:41 PM
979
กองนโยบายและแผน แจ้งผลการพิจารณางบประมาณการจัดทำวิสัยสถาบันของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:59:56 PM
978
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญขึ้นบ้านใหม่และงานคืนสู่เหย้าชาวการศึกษาพิเศษ พิบูลฯ ประจำปี 2553 ในวันที่ 3 เม.ย. 53 ผู้สนใจเข้าร่วมลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:56:23 PM
977
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:54:31 PM
976
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เตรียมการป้องและรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:50:02 PM
975
กองบริหารงานบุคคล การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:04:05 PM
974
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 15:02:24 PM
973
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2553
21/03/2010 14:50:07 PM
972
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมวิพากษ์แผนกุลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2553 - 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 14:41:34 PM
971
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 206/53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2553 (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 14:39:32 PM
970
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553 ณ อมรพันธ์รีสอร์ท เดินทางรถบัสเช่า ประยุทธทัวร์ คันที่ 1 ขอประสานในวันที่ 23 มีนาคม 2553 ใส่เสื้อสีฟ้า (ศูนย์วิทยาศาสตร์) ล้อหมุน เวลา 05.00 น. ในวันที่ 23 มีนาคม 2553
21/03/2010 14:35:09 PM
969
สำเนาใบยืมเงิน 65,000 บาท (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 11:31:07 AM
968
มหาวิทยาลัยมหิดล การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 11:15:58 AM
967
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่กิจกรรมโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 11:13:31 AM
966
คำสั่งที่ 018/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตชด. ภาคเหนือ) ปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 10:55:58 AM
965
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมครูผู้สอนสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบห้องเรียนพิเศษ ปี 2553
21/03/2010 10:46:44 AM
964
อนุมัติไปราชการศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง (เอกสารดังแนบ)
21/03/2010 10:39:23 AM
963
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนจดลิขสิทธิ์ขอผลงานทางวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
19/03/2010 19:07:26 PM
962
สถาบันวิจัยแลพัมนา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค้นตนบนความคิดกับอัตลักษณธ์แห่งงานวิจัยด้านอาหาร" ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ส่งชื่อภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553
19/03/2010 19:00:48 PM
961
ประชุมด่วนค่ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
19/03/2010 17:30:10 PM
960
สำนักงานคณบดี ขอประสานชี้แจงการไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553 โดยขออาจารย์ที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นรถที่ส่วนทะเลแก้ว บริเวณหอพักอาจารย์ขอให้ท่านแจ้งชื่อ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ก่อนเวลา 12.00 น. (รายละเอียดดังแนบ)
19/03/2010 11:08:53 AM
959
อนุมัติจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารวิทยาศาสตร์
15/03/2010 19:11:22 PM
958
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ 2010 เอกสารดังแนบ
15/03/2010 19:07:24 PM
957
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 19:00:53 PM
956
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งกำหนดชื่อปริญญาวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
15/03/2010 18:57:26 PM
955
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แก้ไขการรับสมัครสอบแข่งบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักมหาวิทยาลัย สายวิชา ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 18:47:20 PM
954
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 เม.ย. 53
15/03/2010 18:22:46 PM
953
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือรณรงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 18:17:12 PM
952
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการพัมนาศักยภาพนักบริหารสู่ความเป็นเลิศ (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 18:16:09 PM
951
อนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเงิน 65,000 บาท (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 17:57:14 PM
950
อนุมัติการขอความอนุเคราะห์รถบัส ในการศึกษาดูงาน 23 - 25 มี.ค. 53
15/03/2010 16:02:34 PM
949
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 15:23:04 PM
948
คำสั่งคณะ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 ห้องประชุม IT 405
15/03/2010 15:15:06 PM
947
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ (เอกสารดังแนบ)
15/03/2010 12:48:30 PM
946
คำสั่งคณะ เรื่อง 015/53 เรื่อง ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ และคณะกรรมการดำเนนงาน เรื่อง การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-book) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น.
13/03/2010 11:32:41 AM
945
สำนักงานคณบดีขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 (1/2553) ประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 เอกสารดังแนบ
12/03/2010 13:15:32 PM
944
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล มอบสำเนาเกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่นเพื่อเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ (เอกสารดังแนบ)
12/03/2010 12:54:24 PM
943
ขอส่งประกาศ เกณฑ์การคิดภาระงานของอาจารย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2542 (เอกสารดังแนบ)
11/03/2010 16:32:10 PM
942
คำสั่งคณะที่ 14 / 2553 เรื่อง ให้คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานของคณะ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศว.115 อาคารวิทยสโมสร และระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553 ณ อมรพันธ์รีสอร์ท จังหวัดระยอง (คำสั่งฉบับปรับปรุงและแก้ไขดังแนบ)
11/03/2010 11:15:14 AM
941
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร
10/03/2010 15:24:34 PM
940
สำนักงานคณบดี ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร
09/03/2010 16:34:53 PM
939
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เอกสารดังแนบ
08/03/2010 12:13:36 PM
938
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 12:12:31 PM
937
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต1 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 12:04:31 PM
936
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการเสนอให้ทุนการศึกษาประเทศมาลาเซีย (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:59:04 AM
935
กระทราวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:55:40 AM
934
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:52:09 AM
933
สำนักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านหลังอาคารทีปวิชญ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:45:21 AM
932
สำนักงานคณบดี ขอแจ้งสรุปจำนวนรับนักศึกษาและจำนวนผู้สมัคร ปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:32:12 AM
931
สำนักงานคณบดี ขอประสานแจ้งข้อควรระวังในการขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง (เอกสารดังแนบ)
08/03/2010 11:29:28 AM
930
สำนักงานคณบดี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 17 (1/2553) เอกสารดังแนบ
08/03/2010 10:02:35 AM
929
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอเรียนเชิญประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 .2552 (เอกสารดังแนบ) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106
08/03/2010 09:40:36 AM
928
ขอส่งประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน พ.ศ. 2553
06/03/2010 10:06:39 AM
927
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
06/03/2010 10:00:02 AM
926
กองทุนกรศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา ลงชื่อร่วมบริจาคเงินได้ที่หน้าห้องสำนักงานคณบดี ขอขอบคุณค่ะ
06/03/2010 09:57:06 AM
925
คำสั่งคณะ ที่ 013/2553 เรื่อง ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการดำเนินงาน ดังแนบ)
06/03/2010 09:22:25 AM
924
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (เอกสารดังแนบ)
05/03/2010 11:13:10 AM
923
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
04/03/2010 19:13:03 PM
922
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 (คำสั่งดังแนบ)
04/03/2010 15:25:14 PM
921
ประชุมด่วนค่ะ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบห้องเรียนพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น. ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
04/03/2010 14:06:12 PM
920
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา "หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา รุ่นที่ 4
28/02/2010 15:09:50 PM
919
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
28/02/2010 15:08:33 PM
918
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ และผู้บริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (คำสั่งดังแนบ)
27/02/2010 15:13:32 PM
917
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุม APEC 21 (เอกสารดังแนบ)
27/02/2010 14:35:25 PM
916
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ ขอเชิญร่วมฉลองเจดีย์และสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ (เอกสารดังแนบ)
27/02/2010 14:27:08 PM
915
สำนักบริการการวิชา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ยุทธ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2553
27/02/2010 14:22:46 PM
914
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
27/02/2010 14:19:33 PM
913
บริษัทเอ็นทียู ขอเชิญรับสมัครรับหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี 2553
27/02/2010 14:17:49 PM
912
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กศ.ป.ป เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3.2552
26/02/2010 13:33:58 PM
911
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาระงานของอาจารย์ ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท.308 ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
26/02/2010 13:20:06 PM
910
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (เอกสารดังแนบ)
23/02/2010 19:14:12 PM
909
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Research Services ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (เอกสารดังแนบ)
23/02/2010 19:12:55 PM
908
คณบดีมอบท่านพิจารณา เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (เอกสารดังแนบ)
23/02/2010 19:06:40 PM
907
สำนักงานคณบดี ขอประสานการที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ณ อาคารวิทยสโมสร ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เอกสารดังแนบ)
23/02/2010 13:37:45 PM
906
กองบริการการศึกษา รับสมัครอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) (เอกสารดังแนบ)
23/02/2010 12:34:16 PM
905
สำนักงาน ก.พ. 53 รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.) ผศ.อนงค์ ศรีโสภา (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:28:06 PM
904
กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:26:28 PM
903
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งบทความเพื่อดีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี
22/02/2010 14:24:18 PM
902
ธนาคารกรุงไทย ขอเสนอบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:22:03 PM
901
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม พักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:19:32 PM
900
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์
22/02/2010 14:15:21 PM
899
ประกาศด่วนค่ะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประสานประชาสัมพันธ์แจ้งเครื่อง Server ให้บริการพื้นที่ Home Page (pibul23.psru.ac.th) ขัดข้อง (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:08:47 PM
898
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย (เอกสารดังแนบ)
22/02/2010 14:04:44 PM
897
งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศว 115
22/02/2010 14:02:46 PM
896
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อน (รายละเอียดดังแนบ)
22/02/2010 13:55:38 PM
895
อนุมัติลาป่วย อ.รติพร
20/02/2010 12:49:15 PM
894
คณะขอประสาน แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. 2552 (เอกสารดังแนบ)
19/02/2010 11:30:31 AM
893
กรมศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (เอกสารดังแนบ)
18/02/2010 17:10:50 PM
892
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางประจำคณะ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 3 มี.ค. 53 (รายชื่อดังแนบ)
18/02/2010 17:02:16 PM
891
ขอเชิญท่านประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
18/02/2010 16:56:25 PM
890
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 (เอกสารดังแนบ)
17/02/2010 14:25:38 PM
889
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เอกสารดังแนบ)
17/02/2010 14:23:45 PM
888
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
16/02/2010 17:40:18 PM
887
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย จะจัดงานสาธิตที่รัก 52 ขึ้น ในวันที่ 20 ก.พ. 53 ขอความอนุเคราะห์ของขวัญจากคณะ จำนวน 1 ชิ้น ค่ะ
16/02/2010 15:40:20 PM
886
อนุมัติการรักษาราชการแทนคณบดี ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.พ. 53
16/02/2010 15:28:59 PM
885
ขอเชิญอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
16/02/2010 15:14:21 PM
884
อนุมัติลาออกจากราชการ อาจารย์ชลธิชา วรภู ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553
15/02/2010 13:15:23 PM
883
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
15/02/2010 13:13:23 PM
882
สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ (เอกสารดังแนบ)
15/02/2010 11:42:13 AM
881
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์
13/02/2010 16:05:28 PM
880
งานวิชาการ ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคปกติ (เอกสารดังแนบ)
12/02/2010 11:39:20 AM
879
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก แจ้ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (สามารถ Download)ข้อมูลได้ (เอกสารดังแนบ)
12/02/2010 11:32:25 AM
878
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงาน เป็นศูนย์วิทยทรัพยากร
12/02/2010 11:16:31 AM
877
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 17 (11/2552) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร (ส่วนวาระการประชุมจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)
11/02/2010 16:03:54 PM
876
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร
11/02/2010 16:00:18 PM
875
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
11/02/2010 12:09:16 PM
874
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2553 (เอกสารดังแนบ)
11/02/2010 12:01:39 PM
873
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งขอความร่วมมือกวดขันต่อมาตรการในการเตรียมพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด เอ เอช1 เอ็น 1 (เอกสารดังแนบ)
11/02/2010 11:54:47 AM
872
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรขยายผล หลักสูตรที่ 4
10/02/2010 11:30:02 AM
871
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "จามจุรีวิชาการ 53 " เอกสารดังแนบ
10/02/2010 11:18:06 AM
870
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งการให้ทุนจากสถานเอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ (เอกสารดังแนบ)
10/02/2010 11:17:00 AM
869
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งการให้ทุนของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เอกสารดังแนบ)
10/02/2010 11:12:02 AM
868
สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ขอความอนุเคราะห์ คุณกัญญาวีร์ สมนึก และคุณมาลินี เห็มลา เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดนครราชสีมา
10/02/2010 11:08:28 AM
867
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วช. ทางออกปัญหาการติดเกม (เอกสารดังแนบ)
09/02/2010 13:40:37 PM
866
ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ eDLTV และการอนุญาตให้สำเนา eDLTV ให้แก่บุคคลทั่วไป (เอกสารดังแนบ)
09/02/2010 13:35:32 PM
865
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (เอกสารดังแนบ)
09/02/2010 13:32:03 PM
864
ขอแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 (เอกสารดังแนบ)
09/02/2010 13:29:35 PM
863
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
09/02/2010 11:01:39 AM
862
คณะครุศาสตร์ ขอมอบวีซีดีเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด ขอรับได้ที่สำนักงานคณบดี เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเห็นสมควร
06/02/2010 14:08:27 PM
861
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอส่งรายชื่อหนังสือใหม่ของร้านค้า / สำนักพิมพ์ มาให้ท่านได้พิจารณาสั่งซื้อ (เอกสารดังแนบ)
04/02/2010 09:43:16 AM
860
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญประชุมวิชาการและชมนิทรรศการ ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2553 (เอกสารดังแนบ)
03/02/2010 19:21:42 PM
859
อาจารย์รติพร สุดเสนาะ รักษาราชการแทน คณบดี ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2553
03/02/2010 19:16:20 PM
858
สำนักงานคณบดี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 16 (10.2252) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
03/02/2010 19:11:25 PM
857
ขอเชิญท่านร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 49 ในวันที่ 10 ก.พ. 53 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฉ.801
03/02/2010 18:34:22 PM
856
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ แต่งตั้ง อ.อรรถพร จูทิม รักษาราชการแทน ในวันที่ 8 - 10 ก.พ. 53
03/02/2010 18:31:40 PM
855
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งว่า กรุงไทเป เสนอให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 18:44:44 PM
854
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งว่าประเทศบูรไน ดารุสซาลาม เสนอให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 18:43:39 PM
853
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ไกรลาส มาตรมูล และ อาจารย์สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว ประกาศผลสอบเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 49 (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 18:35:45 PM
852
ด้วยอาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี ไปราชการ วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 53 ในระหว่างวันดังกล่าว ขอแต่งตั้ง อาจารย์อรรถพร จูทิม รักษาราชการในวันดังกล่าว
01/02/2010 15:58:56 PM
851
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (จำนวน 2 โครงการ ) เอกสารดังแนบ
01/02/2010 15:20:54 PM
850
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ (เงิน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติ (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 15:19:52 PM
849
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 15:18:17 PM
848
กองนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2552 - ธันวาคม 2553 ) ของหน่วยงาน
01/02/2010 14:57:31 PM
847
กองบริการการศึกษา จัดโครงการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกีบการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย (เอกสารดังแนบ)
01/02/2010 14:43:41 PM
846
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอจังส่งคู่มือประกันคุณภาพ และแบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้เข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ http://qa.psru.ac.th
01/02/2010 14:40:42 PM
845
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แจ้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่ระดับสากล ฉบับแก้ไข 2553 (เอกสารดังแนบ)
29/01/2010 18:36:47 PM
844
คณบดีขอประสานผู้สนใจร่วมงานพิบูลบอล ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 53 อาจารย์ผู้สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 (ฟรีค่ะ แต่มีจำนวนกัดจริงๆค่ะ)
29/01/2010 18:33:40 PM
843
คณะขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 3 - 5 ก.พ. 53
29/01/2010 18:31:38 PM
842
คณะขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
29/01/2010 18:29:46 PM
841
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
28/01/2010 15:03:02 PM
840
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเปิดฝึกอบรมจำนวนหลายหลักสูตร (รายละเอียดเพิ่มเติม)
28/01/2010 15:02:17 PM
839
สำนักงานงบประมาณ แจ้งการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (เอกสารดังแนบ)
28/01/2010 14:58:03 PM
838
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ส่งสำเนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เอกสารดังแนบ)
28/01/2010 14:53:24 PM
837
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนของรัฐบาล (เอกสารดังแนบ)
28/01/2010 14:51:58 PM
836
สำนักงานคณบดี ขอเตือนให้บุคลากรทุกคนระวังในการจอดรถจักรยานยนต์ เพราะมีกรณีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาสูญหาย (บันทึกข้อความดังแนบ)
26/01/2010 18:01:14 PM
835
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญประชุม ในวันที่ 5 ก.พ. 53
26/01/2010 17:57:26 PM
834
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารดังแนบ)
26/01/2010 17:53:41 PM
833
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2553 และขอให้แจ้งรายชื่อกลับในวันที่ 8 ก.พ. 53 ที่สำนักงานคณบดี (เอกสารดังแนบ)
26/01/2010 17:49:50 PM
832
คณบดีขอเชิญ รองคณบดี / ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดลำดับครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2554 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106
26/01/2010 15:04:08 PM
831
กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่ง่ขันเพื่อรับทุนฯ ของสำนักงาน ก.พ.(เอกสารดังแนบ)
25/01/2010 08:41:48 AM
830
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม (รายการดังต่อไปนี้)
24/01/2010 10:58:44 AM
829
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ (เอกสารดังแนบ)
24/01/2010 10:57:46 AM
828
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
24/01/2010 10:55:36 AM
827
งานวิชาการ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2.2552 ภาคกศ.ป.ป (เสาร์ - อาทิตย์) เอกสารดังแนบ
24/01/2010 10:31:36 AM
826
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 17:19:03 PM
825
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้ทุนวิจัยในไต้หวัน (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 17:17:40 PM
824
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 ในเวลา 15.10 น. ณ ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น 8 (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 17:03:59 PM
823
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย การพัฒนาผลงานวิชาการอย่างไร จึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 5 ก.พ. 53 (รายละเอียดดังแนบ)
22/01/2010 16:42:36 PM
822
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 16:37:47 PM
821
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคกระดาษ และหนังสือพิมพ์ (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 16:35:59 PM
820
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ขอเชิญร่วม สุนทรีสนทนา : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จัดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนสระสองห้อง " (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 16:34:03 PM
819
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553 ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 (คำสั่งดังแนบ)
22/01/2010 16:32:13 PM
818
สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ขอประชาสัมพันธ์ (เอกสารดังแนบ)
22/01/2010 11:08:51 AM
817
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำสำนักงานคณบดีและศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยขอให้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นไป (คำสั่งดังแนบ)
22/01/2010 11:01:53 AM
816
กองนโยบายและแผน ส่งคู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และงบประมาณเงินกันเหลี่ยมปีประจำปีงบประมาณ 2552 (เอกสารมีจำนวน 2 เล่ม ) 1 เล่ม มอบไว้ที่ อาจารย์รติพร สุดเสนาะ อีก 1 เล่ม มอบให้ที่ คุณสมควร คำลือ
22/01/2010 10:59:33 AM
815
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์สาวน้อยตกน้ำ (เอกสารดังแนบ)
21/01/2010 16:08:00 PM
814
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย (เอกสารดังแนบ)
21/01/2010 16:06:43 PM
813
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
21/01/2010 15:41:21 PM
812
งานวิชาการ ขอแจ้งสรุปจำนวนนักศึกษาประเภทโควตาและนักศึกษาทุนเพชรกาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2553 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ฯ (เอกสารดังแนบ)
21/01/2010 12:38:30 PM
811
กองบริหารงานบุคคล แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 49 (เอกสารดังแนบ)
21/01/2010 09:50:54 AM
810
ประธานชมรมเกียวโตสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสัมมนา Health Crisis (รายละเอียดดังแนบ)
20/01/2010 15:02:45 PM
809
สมาคมนักวิจัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารดังแนบ)
20/01/2010 15:01:17 PM
808
สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารดังแนบ)
20/01/2010 14:58:17 PM
807
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล (รายละเอียดดังแนบ)
20/01/2010 14:31:53 PM
806
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
19/01/2010 17:18:54 PM
805
ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง แจ้งประสานเรื่องการปรับปรุงสวนหินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 13:27:22 PM
804
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน(เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 13:18:09 PM
803
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2553 (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 13:16:26 PM
802
กองนโยบายและแผน แจ้งผลการพิจารณางบประมาณการจัดทำวิจัยสถาบันของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รายละเอียดดังแนบ)
18/01/2010 13:05:21 PM
801
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวน และขอความนอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งาน วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
18/01/2010 13:03:05 PM
800
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 24 (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:29:34 PM
799
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียงร้อยคริสตัลเป็นเครื่องประดับ (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:27:51 PM
798
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:25:59 PM
797
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 12 (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:22:21 PM
796
สำนักงาน ก.พ. เสนอสนับสนุนให้ทุนการทำวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดดังแนบ)
18/01/2010 12:19:49 PM
795
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเสวนาสถานการณ์ปัจจุบัน : MIS in Focus (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:18:34 PM
794
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:15:31 PM
793
เรื่องตอบกลับการขออัตราบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:13:45 PM
792
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2010 (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:11:36 PM
791
คำสั่งคณะ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่และการพัฒนาสื่อการใช้สื่อ eDLTV (เอกสารดังแนบ)
18/01/2010 12:07:03 PM
790
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ขอเชิญชวนร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้สนใจส่งรายชื่อด่วนที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 17 มกราคม 2553
16/01/2010 17:50:53 PM
789
สโมสรอาจารย์ และข้าราชการ ขอเชิญร่วมลงชื่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ "สักใหญ่เกมส์" ผู้สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
16/01/2010 17:19:32 PM
788
สถาบันวิจัยและพัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การพัฒนานักวิจัย ในวันที่ 12 ก.พ. 53 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานคณบดี ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2553
16/01/2010 17:16:59 PM
787
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
15/01/2010 17:18:03 PM
786
โรงเรียนปิติศึกษา ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การบูรณาการมอนเตสซอรี่กับการศึกษาไทย
15/01/2010 17:15:36 PM
785
สถานฑูตสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุนนักศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดดังแนบ
15/01/2010 17:13:36 PM
784
กรมบัญชีกลาง แจ้งการดำเนินในการคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (เอกสารดังแนบ)
15/01/2010 17:10:06 PM
783
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญท่านประชุมวันที่ 22 ม.ค. 53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ
15/01/2010 17:01:10 PM
782
กรมบัญชีกลาง แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552
15/01/2010 12:18:19 PM
781
คณะขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยด้านการใช้สีย้อมธรรมชาติ
15/01/2010 10:59:00 AM
780
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา นายธนพล เลิศลักษมี (เอกสารดังแนบ)
13/01/2010 18:10:32 PM
779
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554 (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา)
13/01/2010 18:00:43 PM
778
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การออกคำสั่งจ้าง นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล เอกสารดังแนบ
13/01/2010 17:49:37 PM
777
สำนักงาน ก.พ. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล ( ผศ.อนงค์ ศรีโสภา) เอกสารดังแนบ
13/01/2010 17:47:58 PM
776
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผศ.อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ เป็น อาจารย์อรอุมา พร้าโมต ในวันที่ 12 - 15 มกราคม 2553
13/01/2010 17:45:36 PM
775
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้เป็นองค์การสร้างสรรค์ " เอกสารดังแนบ
13/01/2010 17:37:44 PM
774
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
13/01/2010 17:30:59 PM
773
กองนโยบายและแผน แจ้งเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2554 งบประมาณแผ่นดิน (เอกสารดังแนบ)
13/01/2010 17:29:34 PM
772
คณะขอให้ท่านเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และส่งคืนกลับมายังสำนักงานคณบดี ในวันที่ 14 มกราคม 2553 ก่อนเวลา 12.00 น. (เอกสารแบบฟอร์ม)
12/01/2010 19:00:54 PM
771
คณะขอให้ท่านสำรวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ เพื่อที่จัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามฟอร์มที่แนบมานี้ และส่งกลับคืนสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 ก่อนเวลา 12.00 น.
12/01/2010 18:57:41 PM
770
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. มอบทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553
11/01/2010 16:56:11 PM
769
มหาวิทยาลัยบูรพา การลดค่าเข้าชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (เอกสารดังแนบ)
11/01/2010 16:53:05 PM
768
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งกำหนดการ โครงการพัมนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เอกสารดังแนบ)
11/01/2010 16:41:19 PM
767
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเรียนรวม
09/01/2010 15:04:21 PM
766
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)พบนักวิจัย (เอกสารดังแนบ)
09/01/2010 15:01:46 PM
765
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แจ้งปฏิทินวิชาการประจำปีพุทธศักราช 2553 (รายละเอียดดังแนบ)
09/01/2010 14:45:25 PM
764
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ (เอกสารดังแนบ)
09/01/2010 14:28:41 PM
763
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ในวันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรรชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
08/01/2010 17:21:42 PM
762
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม (เอกสารดังแนบ)
07/01/2010 16:41:01 PM
761
อนุมัติไปราชการ ศึกษาดุงาน ณ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร วันที่ 6 - 7 มกราคม 2553
05/01/2010 17:58:00 PM
760
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 โดยมีการแข่งขันกีฬา จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านใส่เสื้อสีขาว มาร่วมแข่งขันกีฬา (กำหนดการดังแนบ)
05/01/2010 16:03:34 PM
759
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2552 ผู้สนใจเสนอชื่อที่กองบริหารงานบุคคล
30/12/2009 18:34:52 PM
758
มหาวิทยาลัยประกาศ ให้บุคลากรเข้าร่วมพิธิซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับพิธีการรับเสด็จฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2553 (ประกาศดังแนบ)
30/12/2009 13:27:47 PM
757
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ประชุมราชาวดี
29/12/2009 17:57:24 PM
756
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งตัว นายธนพล เลิศลักษมี มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
29/12/2009 17:20:29 PM
755
ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของผศ.กฤติกา สังฆวดี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00 น.
29/12/2009 17:07:37 PM
754
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของผศ.กฤติกา สังขวดี (เอกสารดังแนบ)
29/12/2009 16:55:59 PM
753
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งรายงานประจำปี 2552 โดยคณะมอบให้คุณณัฐวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว
28/12/2009 14:19:19 PM
752
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2553 (เอกสารดังแนบ)
28/12/2009 14:17:14 PM
751
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมใจ" รายละเอียดดังแนบ
28/12/2009 14:05:01 PM
750
วัดธรรมจักร ขอเชิญร่วมทำบุญงานประจำปีวัด ทำบุญพิธีเททองหล่อพระ (รายละเอียดดังแนบ)
28/12/2009 14:03:54 PM
749
กองนโยบายและแผน แจ้งประกาศ เรื่อง การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ประกาศดังแนบ)
28/12/2009 13:55:59 PM
748
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (เอกสารดังแนบ) ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553
28/12/2009 13:51:44 PM
747
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนหลายหลักสูตร (เอกสารดังแนบ)
28/12/2009 13:31:19 PM
746
คำสั่งคณะที่ 63/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สรรหานักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศีกษา 2553
26/12/2009 18:09:47 PM
745
มหาวิทยาลัย ฯ ขอประสานแผนผังรายละเอียดบริเวณเลี้ยงรับรอง / สถานที่จอดรถ ในวันที่ 4 มกราคม 2553
26/12/2009 18:04:35 PM
744
โครงการบริการหอพักนักศึกษา ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อนำไปจัดทำโครงการห้องสมุดหอพัก เอกสารดังแนบ
24/12/2009 12:13:07 PM
743
มหาวิทยาลัยแจ้งผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปี 2552 ในตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นายธนพล เลิศลักษมี (เอกสารดังแนบ)
24/12/2009 12:06:01 PM
742
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2.2552 ของนายสมบูรณ์ คำเตจา (เอกสารดังแนบ)
24/12/2009 11:55:15 AM
741
มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ จากคุณพรทิพย์ วัฒรัชนากูลเป็นคุณสมควร คำลือ (เอกสารดังแนบ)
24/12/2009 11:48:38 AM
740
คณะขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมส่งความสุข ความรัก ความสามัคคี ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ปี 2553 งานนี้ ลุ้นรับของขวัญ ของรางวัลจากผู้บริหาร และคณะวิทยาศาสตร์ ฯ แจกมากมาย
24/12/2009 11:42:33 AM
739
สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ขอเชิญร่วมงาน สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๓ ในวันที่ 6 มกราคม 2553 ณ บริเวณลานเพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
24/12/2009 11:20:06 AM
738
ด้วยมหาวิทยาลัย จะแจกสติ๊กติดรถยนต์ เพื่อความสะดวก สบาย ในการจอดรถยนต์ ในงานรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราช ผู้สนใจลงชื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ ได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันรที่ 28 ธันวาคม 2552
24/12/2009 11:05:31 AM
737
สำนักงานคณบดี ขอแจ้งเตือนการตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน (เอกสารดังแนบ)
22/12/2009 15:24:30 PM
736
สถาบันวิจัยและพัมนา ขอเชิญฝึกอบรมด้านการวิจัย (เอกสารดังแนบ)
21/12/2009 10:28:46 AM
735
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรับการสนับสนุนของขวัญ เนื่องจากสโมสร จะจัดงานปีใหม่ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 11.00 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ใจดี ส่งของขวัญได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
21/12/2009 09:52:43 AM
734
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องคำสั่งจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา อาจารย์ภัคกร ปานโพธิ์ (เอกสารดังแนบ)
21/12/2009 09:45:57 AM
733
ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ อาคารวิทยสโมสร ห้องประชุม ศว.106
21/12/2009 09:00:47 AM
732
สถานเอกอัคราชทูต แจ้งประกาศว่ารัฐบาลสเปน ประกาศให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
19/12/2009 18:03:53 PM
731
สถานเอกอัคราชทูต แจ้งประกาศว่ารัฐบาลกรีซ ประกาศให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
19/12/2009 18:02:05 PM
730
สถานเอกอัคราชทูต แจ้งประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษ ประกาศให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
19/12/2009 18:01:13 PM
729
สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย เสนอให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
19/12/2009 17:58:43 PM
728
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ขอสำรวจโครงการวิจัยสถาบันในคณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๒ โครงการ และมีรายชื่อผู้รับผิดโครงการ (เอกสารดังแนบ)
18/12/2009 11:02:14 AM
727
ชมรมปฏิบัติธรรมพระพุทธนเรศวรมังคลาปุระ พุทธมณฑล จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระประธานประจำพุทธมลฑล จังหวัดพิษณุโลก
18/12/2009 10:49:38 AM
726
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอกสารดังแนบ)
18/12/2009 10:41:52 AM
725
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (เอกสารดังแนบ)
18/12/2009 10:09:58 AM
724
คณะขอแสดงความยินดี กับคุณสมควร คำลือ ตามคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี (เอกสารดังแนบ)
18/12/2009 10:02:17 AM
723
กองนโยบายและแผน แจ้งรหัสงบประมาณจ่ายเงินรายได้ (งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
18/12/2009 10:01:08 AM
722
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
17/12/2009 18:01:28 PM
721
เรื่องตอบกลับ ขอเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ภาคกศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2.2252 จากคุณพรทิพย์ เป็นคุณสมควร คำลือ (เอกสารดังแนบ)
17/12/2009 17:59:54 PM
720
เรื่องตอบกลับ การขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ จากคุณพรทิพย์ เป็นคุณสมควร คำลือ (เอกสารดังแนบ)
17/12/2009 17:57:54 PM
719
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง ปีการศึกษา 2553
17/12/2009 14:02:44 PM
718
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (เอกสารดังแนบ)
16/12/2009 11:25:32 AM
717
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะ (คำสั่งดังแนบ)
16/12/2009 11:22:45 AM
716
กระทรวงการคลัง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ (เอกสารดังแนบ)
16/12/2009 11:15:09 AM
715
หนังสือเปลี่ยนแปลงการสั่งจ่ายเช็คของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารดังแนบ)
16/12/2009 11:13:50 AM
714
สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดูแลสุนัขภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
16/12/2009 11:06:30 AM
713
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนชื้อ ส.ค.ส. ของจังหวัด จำหน่ายในราคา 10 บาท และ ส.ค.ส. ของมหาวิทยาลัย ราคาแผ่นละ 8 บาท ผู้สนใจสั่งจองได้ที่สำนักงานคณบดี หรือ ที่สำนักงานอธิการบดี ขอดูตัวอย่าง ส.ค.ส ได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
16/12/2009 11:03:48 AM
712
กองบริการการศึกษา แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ การเสนอขออนุมัติผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร เป็นรอบสุดท้าย ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 (เอกสารดังแนบด่วนที่สุด)
14/12/2009 17:26:32 PM
711
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพ (เอกสารดังแนบ)
14/12/2009 16:57:23 PM
710
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2
14/12/2009 16:39:41 PM
709
กองนโยบายและแผน ขอสำรวจการจัดทำวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และขอให้ส่งภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2553
14/12/2009 16:28:20 PM
708
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4
14/12/2009 15:54:48 PM
707
คณะมนุษยศาสตร์ จะประชุมการจัดแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2552 (เอกสารดังแนบ)
14/12/2009 15:52:12 PM
706
เรื่องตอบกลับการรับโอนย้ายข้าราชการ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
12/12/2009 17:51:13 PM
705
ขอแจ้งเรื่องการแต่งตั้งนางสมควร คำลือ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี (เอกสารดังแนบ)
12/12/2009 17:31:36 PM
704
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง ปีการศึกษา 2553
12/12/2009 12:34:37 PM
703
เรื่องตอบกลับปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา (เอกสารดังแนบ)
11/12/2009 11:43:55 AM
702
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ผู้สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (รายละเอียดดังแนบ)
11/12/2009 09:42:49 AM
701
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรายชื่อหนังสือใหม่ของร้านค้า / สำนักพิมพ์ มาให้คณาจารย์พิจารณาสั่งซื้อเข้าสำนักวิทยบริการ ขอดูรายชื่อหนังสือได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
09/12/2009 17:05:56 PM
700
ขอเชิญคณะกรรมการโครงการกีฬาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
09/12/2009 16:27:41 PM
699
คณบดีขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศว.๑๐๖ อาคารวิทยสโมสร (ส่วนวาระการประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
09/12/2009 16:20:35 PM
698
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการกีฬาและนันทการและร่วมสังสรรค์ ปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬา 2 ด้านหลังอาคารวิทยสโมสร และร่วมรับประทานอาหารในเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
09/12/2009 15:50:11 PM
697
ขอเชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
09/12/2009 09:20:03 AM
696
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
08/12/2009 18:14:29 PM
695
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 48 ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
08/12/2009 18:13:13 PM
694
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชุมวิชาการ พลวัตแห่งการเรียนรู้ (รายละเอียดดังแนบ)
08/12/2009 18:11:13 PM
693
มหาวิทยาลัยขอสำรวจรายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านใดเป็นศิษย์เก่าส่งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
08/12/2009 18:08:45 PM
692
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์พิพธิภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ผู้สนใจขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานคณบดี
08/12/2009 17:57:20 PM
691
ด้วยคณะ จะจัดโครงการกีฬาและนันทนาการบุคลากร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นั้น ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106
08/12/2009 12:33:18 PM
690
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการกีฬาและนันนทการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2552 รายชื่อดังแนบ
04/12/2009 17:49:46 PM
689
คณบดีขอเชิญประชุมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาะซะลอง ปีการศึกษา 2553 ขอเชิญท่านประชุมในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
04/12/2009 16:42:24 PM
688
คณบดีขอกำชับ การปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุด วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2552 ภายในอาคารวิทยสโมสรและอาคารวิทยาศาสตร์
04/12/2009 16:22:45 PM
687
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดชุดปกติขาว ชุดสูท และชุดปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เอกสารดังแนบ)
02/12/2009 15:37:09 PM
686
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2552
02/12/2009 15:30:13 PM
685
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งคู่มือ วิธีการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลประเภททุนระดับมัธยมศึกษา ผู้สนใจอ่านคู่มือดังกล่าว ติดต่อขออ่านได้ที่สำนักงานคณบดี
02/12/2009 12:33:35 PM
684
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา elearning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
02/12/2009 11:41:23 AM
683
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม(เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 11.00 น.
30/11/2009 17:54:02 PM
682
มหาวิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์การตัดชุดปกติขาว ชุดสูท และชุดปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ถ้าอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มีชุดปกติขาว หรือชุดสูท ขอให้ท่านมาวัดตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ์
30/11/2009 17:51:41 PM
681
กองนโยบายและแผน แจ้งผลการอนุมัติงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และขอให้ส่งเรื่องกลับมาภายในวันที่ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552
30/11/2009 17:45:59 PM
680
อนุมัติไปราชการ อาจารย์รติพร สุดเสนาะ วันที่ 27 พ.ย. 52
28/11/2009 15:22:55 PM
679
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 7 ฐาน (รายละเอียดดังแนบ)
28/11/2009 15:20:27 PM
678
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1211.52 เรื่อง การแต่งตั้ง คุณพรทิพย์ วัฒรัชนากูล รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป (คำสั่งดังแนบ)
28/11/2009 15:18:59 PM
677
อนุมัติการมอบหมายให้ ผศ.อุไรวรรณ รักผกาวงค์ รักษาราชการแทน ผศ.อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ วันที่ 1 - 3 ธ.ค.52
28/11/2009 15:14:22 PM
676
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเวรรักษาราชการ ในช่วงวันหยุด อาจารย์รติพร สุดเสนาะ อยู่เวรวันที่ 5 ธันวาคม 2552
26/11/2009 10:33:51 AM
675
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในกิจกรรมถวายพระพรและการแสดงคอนเสริ์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา (กำหนดการดังแนบ)
25/11/2009 15:35:15 PM
674
สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษายกยอ่งเชิดชูเกียรติฯ ประจำพ.ศ. 2552
25/11/2009 15:02:45 PM
673
กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือประมวลกฏหมายและระเบียบการคลัง (เอกสารดังแนบ)
25/11/2009 15:00:35 PM
672
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งมาตรการในการเตรียมพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ๋ (เอกสารดังแนบ)
25/11/2009 14:57:43 PM
671
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมการเข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2553 คณบดีขอแจ้งผศ.อารี ,ผศ.ประกรณ์
25/11/2009 14:56:22 PM
670
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชน (เอกสารดังแนบ)
25/11/2009 14:48:55 PM
669
คณบดี ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านจดหมายเปิดผนึก ให้บุคลากรในคณะทราบ (จดหมายเปิดผนึกดังแนบ) ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
25/11/2009 10:47:31 AM
668
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ และภาคกศ.ป.ป เสาร์ - อาทิตย์ ให้ อาจารย์รติพร สุดเสนาะ ค่ะ
24/11/2009 16:50:18 PM
667
อาจารย์รติพร สุดเสนาะ และ ดร.เฉลิมพร ทองพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 27 พ.ย. 52 ณ จังหวัดเชียงใหม่
24/11/2009 16:42:30 PM
666
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ซึ่งศึกษาต่อต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการ (เอกสารดังแนบ)
24/11/2009 16:24:21 PM
665
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวีล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2553
24/11/2009 16:21:13 PM
664
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวีล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
24/11/2009 16:19:55 PM
663
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้อาจารย์พงษ์เทพ รักผกาวงค์ ซึ่งศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการ (เอกสารดังแนบ)
24/11/2009 16:18:38 PM
662
คณบดีขอฝากข่าว จาก ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี เรื่อง โครงการให้ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2 (เอกสารดังแนบ)
24/11/2009 16:15:21 PM
661
ด้วยคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.15 -13.30 น. ห้องประชุม ศว.106
23/11/2009 13:46:00 PM
660
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ปขมท (เอกสารดังแนบ)
23/11/2009 11:34:53 AM
659
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์บริจาค สิ่งของ และสิ่งของเหลือใช้ (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานคณบดี)
23/11/2009 11:29:00 AM
658
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมโครงการชุมชนพบนักวิจัย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูลสงคราม ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
21/11/2009 12:22:06 PM
657
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย (เอกสารดังแนบ)
20/11/2009 14:22:20 PM
656
กองนโยบายและแผน ส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (หนังสือเก็บอยู่ที่คุณสมควร คำลือ )
20/11/2009 14:11:59 PM
655
คำสั่งคณะ เรื่อง มอบหมายภาระงานประจำสาขาวิชาววิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารดังแนบ)
19/11/2009 10:09:40 AM
654
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัยประจำปี 2554 (รายละเอียดดังแนบ)
19/11/2009 10:06:21 AM
653
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ (เอกสารดังแนบ)
19/11/2009 10:05:04 AM
652
คณะขอแจ้งประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ (เอกสารดังแนบ)
19/11/2009 10:01:11 AM
651
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึก พลังลมปราณ " ฟื้นฟูสุขาภพได้ด้วยตนเอง
17/11/2009 15:04:21 PM
650
เรื่องตอบกลับ แจ้งการลาศึกษาต่อของนายพิชิตชัย ปิมแปง (รายละเอียดดังแนบ)
17/11/2009 15:03:14 PM
649
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. (จันทร์ - ศุกร์) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2552 (เอกสารดังแนบ)
17/11/2009 15:01:09 PM
648
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา จันทร์เนย ตามคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เอกสารดังแนบ)
17/11/2009 14:58:01 PM
647
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1167/2552 เรื่อง ให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา " ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2552 ดังรายชื่อที่แนบต่อไปนี้
17/11/2009 11:31:50 AM
646
ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2552 - 2553 (เอกสารดังแนบ)
16/11/2009 16:25:38 PM
645
งานตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์บันทึกสอบถามข้อมูล หรือขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ (รายละเอียดดังแนบ)
15/11/2009 16:20:54 PM
644
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการสมัครรับทุน ของมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (เอกสารดังแนบ)
15/11/2009 16:05:07 PM
643
มหาวิทยาลัย แจ้ง เรื่องของ ดร.ปนัดา จันทร์เนย รายงานตัวกลับจากการศึกษาต่อ (เอกสารดังแนบ)
15/11/2009 16:03:30 PM
642
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ผศ.อุไรวรรณ รักผกาวงค์
15/11/2009 16:02:03 PM
641
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุไรวรรณ รักผกาวงค์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
15/11/2009 16:00:03 PM
640
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 (เอกสารดังแนบ)
15/11/2009 15:56:08 PM
639
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน เขียนบทความลงวารสารวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ส่งได้ที่ คุณมาลินี เห็มลา (รายละเอียดดังแนบ)
13/11/2009 17:16:32 PM
638
คำสั่งคณะ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อ - จัดจ้าง (คำสั่งดังแนบ)
13/11/2009 16:42:16 PM
637
อาจารย์ธันวดี ศรีธารวิรัตน์ รายงานตัวกลับจากการศึกษาต่อต่างประเทศ
13/11/2009 16:25:02 PM
636
กองนโยบายและแผน แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
12/11/2009 15:49:35 PM
635
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัตงานในสำนักงาน (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 15:47:26 PM
634
กรมบัญชีกลาง แจ้งการกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 15:42:58 PM
633
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (รายละเอียดดังแนบ)
12/11/2009 15:42:03 PM
632
กองนโยบายและแผน แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 15:40:23 PM
631
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2553 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
12/11/2009 12:37:51 PM
630
บริษัทเอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารราคาพิเศษ (รายละเอียดดังแนบ)
12/11/2009 12:31:00 PM
629
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมวิชาการนานาชาติ (รายละเอียดดังแนบ)
12/11/2009 12:29:29 PM
628
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดดังแนบ)
12/11/2009 12:27:43 PM
627
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 11:36:46 AM
626
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 11:30:43 AM
625
กองบริหารงานบุคคล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 45 เอกสารดังแนบ
12/11/2009 11:22:36 AM
624
กองบริหารงานบุคคล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2552 (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 11:20:34 AM
623
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 50 (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 10:41:08 AM
622
มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา (เอกสารดังแนบ)
12/11/2009 10:38:55 AM
621
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประสานงานและแนวทางการพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ)
10/11/2009 14:00:17 PM
620
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทนาคหมู่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (เอกสารดังแนบ)
09/11/2009 17:00:41 PM
619
กองนโยบายและแผน แจ้งรหัสการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและการจัดกิจกกรรมของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
09/11/2009 16:59:11 PM
618
กองนโยบายและแผน ส่งการสรุปโครงการที่จะดำเนินการในช่วงของไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552) (เอกสารดังแนบ)
09/11/2009 16:57:40 PM
617
ดร.ปนัดดา จันทร์เนย รายงานตัวกลับจากศึกษาต่อในประเทศ (เอกสารดังแนบ)
09/11/2009 16:40:57 PM
616
เรื่องตอบกลับการรายงานผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 และ 2551 ของ อาจารย์ธีระพงษ์ แสนทวีสุข (เอกสารดังแนบ)
09/11/2009 16:21:48 PM
615
องค์การนักศึกษา ขอขอบคุณ ที่มอบของขวัญให้งานประเพณีลอยกระทง (เอกสารดังแนบป
09/11/2009 16:19:15 PM
614
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (เอกสารดังแนบ)
09/11/2009 16:14:59 PM
613
คณบดีขอเชิญท่านประชุมด่วน การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของคณะฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106
09/11/2009 15:29:26 PM
612
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญญาโท เอก เอกสารดังแนบ
06/11/2009 17:19:41 PM
611
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น (เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 11.00 น.
06/11/2009 17:13:11 PM
610
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่ยมประชุมระดับความคิดเห็น "การกำหนดหัวข้อการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2554 ในวันที่ 12 - 13 พ.ย. 52 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งชื่อกลับมาที่สถาบันวิจัยภายในวันที่ 6 พฤศิกายน 2552
06/11/2009 15:03:27 PM
609
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมใช้โปรแกรม EndNote (เอกสารดังแนบ)
06/11/2009 09:26:06 AM
608
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 (ครั้ง48)
06/11/2009 09:03:46 AM
607
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแจ้งว่าอาจารย์พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ อยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ (เอกสารดังแนบ)
04/11/2009 15:31:19 PM
606
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอส่งเอกสารสรุปผลกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 รายงานผลกิจกรรมจะเก็บไว้ที่งานประกันคุณภาพ
04/11/2009 15:27:33 PM
605
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเรื่องการจัดซื้อหนังสือ/ตำรา/สื่อการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
04/11/2009 15:06:03 PM
604
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรคอนเสริ์ต ผู้สนใจขอซื้อบัตรได้ที่สำนักงานคณบดี
04/11/2009 14:57:33 PM
603
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 14
01/11/2009 15:25:01 PM
602
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา (เอกสารดังแนบ)
01/11/2009 15:22:32 PM
601
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแจ้งหนังสือรับรอง อาจารย์พงษ์เทพ รักผกาวงค์ ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ (เอกสารดังแนบ)
01/11/2009 15:15:22 PM
600
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ขอมอบรายงานผลการประเมินประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หมายเหตุ หนังสืออยู่ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
01/11/2009 15:12:10 PM
599
นางสาวจิตศิริน ลายลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเป็นหน่วยงานต้นสังกัด (เอกสารดังแนบ)
01/11/2009 15:10:18 PM
598
มหาวิทยาลัยโยนก ขอประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรขยายผล หลักสูตรที่ 4 (เอกสารดังแนบ)
01/11/2009 15:08:45 PM
597
คณบดีขอเชิญ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
01/11/2009 14:06:05 PM
596
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การขอทุนวิจัย (เอกสารดังแนบ)
30/10/2009 13:37:38 PM
595
สำนักงานเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง พลังขับเคลื่อน SME ในวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์
30/10/2009 13:36:27 PM
594
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพของปีงบประมาณ 2552 (เอกสารดังแนบ)
30/10/2009 13:30:07 PM
593
บริษัท เอ็คคูเน็ต จำกัด ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์
30/10/2009 13:28:29 PM
592
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2552
30/10/2009 13:20:41 PM
591
กองบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
30/10/2009 13:19:32 PM
590
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการลาศึกษาต่อ (เอกสารดังแนบ)
29/10/2009 13:20:51 PM
589
กองบริการการการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2.2552 (เอกสารดังแนบ)
28/10/2009 11:17:26 AM
588
กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุมงบประมาณโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3
27/10/2009 16:08:17 PM
587
คณบดีขอเชิยคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมประชุม ในวัน 4 พฤศจิกายน 2552 ส่วนวาระการประชุมจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง
27/10/2009 15:49:23 PM
586
ขอเชิญคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
27/10/2009 14:40:56 PM
585
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดส่งหนังสือการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2551 หนังสือเอกสารอยู่ที่คุณพรทิทย์
24/10/2009 13:13:07 PM
584
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง รู้เท่าทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
24/10/2009 13:10:51 PM
583
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เสนอการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญญาเอกภายในประเทศ (เอกสารดังแนบ)
24/10/2009 13:09:43 PM
582
ขอเชิญชวนคณาจารญ์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การวิจัยในพื้นที่ โดยวิทยา ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี
24/10/2009 10:46:30 AM
581
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อขเชิญประชุมเครือข่ายออนไลน์ด้าน e-leaming
22/10/2009 11:03:02 AM
580
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย :ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ"
22/10/2009 11:01:35 AM
579
ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง) เข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
21/10/2009 17:55:05 PM
578
คำสั่งคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง)
21/10/2009 17:52:00 PM
577
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552
21/10/2009 17:24:06 PM
576
อนุมัติเงินจ้างอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (เอกสารดังแนบ)
21/10/2009 17:19:22 PM
575
เรื่องตอบกลับ นโยบายจากมหาวิทยาลัยในการรับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล และสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา (เอกสารดังแนบ)
21/10/2009 17:16:12 PM
574
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่อง การขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 47
21/10/2009 17:02:58 PM
573
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่อง การขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปี 2552 ครั้งที่ 45
21/10/2009 17:01:20 PM
572
งานพัสดุ ขอให้ส่งรายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวช้องกับการจัดหาครุภัณฑ์ พร้อมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
21/10/2009 16:59:54 PM
571
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน สำนักงานประกันคุณภาพมาตราฐานขอเชิญท่านเข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานดังกล่าว (เอกสารดังแนบ)
21/10/2009 16:54:50 PM
570
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประสัมพันธ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553
21/10/2009 16:51:55 PM
569
คณะขอขอบคุณ อาจารย์สมหหมาย แม้นมณี ในการไปราชการ บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้การผลิตไบไอดีเซล
20/10/2009 11:26:07 AM
568
สมาคมศูนย์วิชการ ไทย - ออสเตรเลีย ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ องค์กรมหาวิทยาลัย อย่างบูรณาการ
19/10/2009 17:30:06 PM
567
กองนโยบายและแผน แจ้งรหัสงบประมาณเงินกันเหลี่ยมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
19/10/2009 17:28:44 PM
566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 แจกเรื่องการจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯ รุ่นที่ 2 ค่ายที่ 1 (รายละเอียดดังแนบ)
19/10/2009 17:26:03 PM
565
อาจารย์สมหมาย แม้นมณี ขอแนะนำการใช้บริการ FTP แทนการเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ใน Handydrive หรือ Harddisk (เอกสารดังแนบ)
19/10/2009 17:23:39 PM
564
เรื่องตอบกลับ การขออนุญาต โอนย้ายมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา
19/10/2009 17:09:23 PM
563
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัล (รายละเอียดดังแนบ)
16/10/2009 12:11:17 PM
562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมธิราช (เอกสารดังแนบ)
16/10/2009 12:03:04 PM
561
อนุมัติโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2553 อนุมัติยอดเงิน 60,000 บาท (รายละเอียดดังแนบ)
16/10/2009 11:53:59 AM
560
อนุมัติลาพักผ่อน อ.รติพร วันที่ 15 - 16 ต.ค. 52
16/10/2009 11:51:30 AM
559
เรื่องตอบกลับ การจัดตารางสอน ในภาคเรียนที่ 2/2552 ของนายวิเศษ จุลพันธ์
15/10/2009 11:33:25 AM
558
การไม่อนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (เอกสารดังแนบ)
15/10/2009 11:31:57 AM
557
หนังสือตอบรับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ค่ายอัจริยะภาพ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น.
15/10/2009 11:30:34 AM
556
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ (เอกสารดังแนบ)
14/10/2009 17:20:17 PM
555
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สุพัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
14/10/2009 17:16:25 PM
554
กองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจสมัครด่วนค่ะ (เอกสารดังแนบ)
14/10/2009 17:14:52 PM
553
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2552 ครั้งที่ 45
14/10/2009 16:54:09 PM
552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
14/10/2009 16:42:48 PM
551
ขอส่งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
14/10/2009 15:23:14 PM
550
ด่วนค่ะ ตามคำสั่งที่ 54.2552 ด้วยคณบดีมีข้อราชการที่จะชี้แจง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115 อาคารวิทยสโมสรค่ะ
13/10/2009 17:03:15 PM
549
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2552
13/10/2009 12:18:33 PM
548
ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "โลกสีเงิน ครั้งที่ 2)
12/10/2009 17:25:36 PM
547
กองบริหารงานบุคคล ขอคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขอให้ท่านส่งข้อมูลกลับสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
12/10/2009 17:22:43 PM
546
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 1.2552 (คำสั่งดังแนบ)
12/10/2009 17:15:54 PM
545
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ - ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2552
12/10/2009 17:13:55 PM
544
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญท่านร่วมงาน " Meeting & Relax Science ' s Day " เพื่อเป็นการขอขอบคุณที่ท่านทุ่มเทแรงใจแรงกายช่วยเหลืองานของคณะฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศว.115 อาคารวิทยสโมสร
12/10/2009 17:08:42 PM
543
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ (เอกสารดังแนบ)
10/10/2009 15:20:40 PM
542
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมุลในระบบ NRPM - Ongoing monitoring (เอกสารดังแนบ)
10/10/2009 15:01:43 PM
541
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 39 ประจำปี 2552
10/10/2009 14:54:50 PM
540
การอนุมัติใช้แบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสารภีเป็นห้องปฏิบัติการอาหาร
10/10/2009 14:52:30 PM
539
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีจำนวนการสอนภาคปกติเกิน 15 ชั่วโมง คาบ/สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 1/2552 (เอกสารดังแนบ)
10/10/2009 14:50:41 PM
538
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เชิญท่านเข้าร่วมในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
10/10/2009 14:38:05 PM
537
เรื่องตอบกลับ การขออุญาตจ้างช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตำแหน่ง นายชยพล ตรงต่อกิจ
08/10/2009 16:15:47 PM
536
เรื่องตอบกลับ รายงานสรุปภาระงานสอนอาจารย์สาขาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 1.2552
08/10/2009 15:50:07 PM
535
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Worksop on Active Learning (เอกสารดังแนบ)
08/10/2009 11:32:23 AM
534
ประกาศรรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2553
08/10/2009 11:15:37 AM
533
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ฯกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2553 (รายละเอียดดังแนบ
08/10/2009 11:11:28 AM
532
สำนักงานคณบดี ขอประสานแจ้งสรุปค่าใช้จียการจัดงานเกียรติ ศักดิ์ศรี ยินดี ครั้งที่ 5 จัดงานเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552
08/10/2009 11:09:15 AM
531
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
08/10/2009 10:55:20 AM
530
ขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายกฐินสามัคคีและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ วัดหลวงพ่อโต
07/10/2009 16:53:40 PM
529
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ ลงวารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
07/10/2009 12:10:45 PM
528
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ของขวัญงานลอยกระทง
07/10/2009 12:07:45 PM
527
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย (เอกสารดังแนบ)
07/10/2009 12:06:50 PM
526
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ครั้งที่ 29 อาจารย์ประจำตามสัญญา ปริญญาโท
07/10/2009 11:59:12 AM
525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แจ้งการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 เอกสารดังแนบ
06/10/2009 15:42:29 PM
524
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เอกสารดังแนบ)
06/10/2009 15:38:08 PM
523
บริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ประชุมทางวิชาการ เอกสารดังแนบ
06/10/2009 15:35:47 PM
522
กองบริหารงานบุคคล แจ้งการขอคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา
06/10/2009 15:33:37 PM
521
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แจ้งการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 10
06/10/2009 15:31:54 PM
520
กองนโยบายและแผน สรุปผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
06/10/2009 14:31:16 PM
519
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
06/10/2009 14:18:39 PM
518
กองนโยบายและแผน กจ้งเรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เอกสารดังแนบ)
06/10/2009 14:07:23 PM
517
บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม (เอกสารดังแนบ)
04/10/2009 14:57:39 PM
516
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT 2010 เอกสารดังแนบ
04/10/2009 13:58:50 PM
515
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานในภาครัฐ
04/10/2009 13:57:23 PM
514
การขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อ.ไกรลาส)
02/10/2009 11:16:15 AM
513
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2553
02/10/2009 10:55:16 AM
512
กองนโยบายและแผน แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นของคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
02/10/2009 10:29:04 AM
511
กองบริการการศึกษา ขอส่งประกาศเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษา (เอกสารดังแนบ)
01/10/2009 16:23:55 PM
510
อนุมัติเงินจ้างอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา (เอกสารดังแนบ)
01/10/2009 16:20:39 PM
509
อนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคหกรรม (เอกสารดังแนบ)
01/10/2009 16:17:53 PM
508
ขอแก้ไข การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นกรรมการกลางประจำคณะ (เอกสารดังแนบ)
01/10/2009 16:10:50 PM
507
อาจารย์สุพัตรา เจริญภักดี รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
01/10/2009 14:08:35 PM
506
คณบดีขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด่วน ด้วยมีเรื่องปรึกษาหารือ เกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
30/09/2009 12:22:55 PM
505
ขอแจ้งมติที่ประชุมและแบ่งแยกหน้าที่ ของคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เอกสารดังแนบ) ในงานเกียรติ ศักดิ์ศรี ยินดี ครั้งที่ 5
29/09/2009 09:38:51 AM
504
การเตรียมจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 1 ค่ายที่ 3
26/09/2009 16:20:33 PM
503
ฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะ แจ้งขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกรรมการกลางประจำคณะ (เอกสารดังแนบ)
26/09/2009 16:05:06 PM
502
สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ดารุสชาลาม แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
24/09/2009 16:02:19 PM
501
กรรมการสาขาคณิตศาสตร์ ได้บริจาค จานรับสัญญาณจากดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด มอบให้คณะ ติดตั้ง ณ ห้อง ศว.107 อ.สมศรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดังแนบ)
24/09/2009 16:00:10 PM
500
วัดคูหาสรรค์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ขอเชิญชวนร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานคณบดี
24/09/2009 15:58:45 PM
499
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในระดับชุมชน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ที่สำนักงานคณบดี
23/09/2009 15:20:47 PM
498
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
22/09/2009 17:55:02 PM
497
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกเอเซียนในโครงการ
22/09/2009 17:50:31 PM
496
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้ท่านดาวน์โหลอหนังสือหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ได้จาก web สกอ.
22/09/2009 17:48:09 PM
495
กองนโยบายและแผน แจ้งการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552(เงินเลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน)
22/09/2009 17:13:42 PM
494
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 23 ก.ย. 52 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
22/09/2009 16:14:19 PM
493
ขอแจ้งเรื่องการต่อสัญญาของนายชยพล ตรงต่อกิจ มหาวิทยาลัยให้ยกเลิกการต่อสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 52
22/09/2009 16:04:26 PM
492
งานวิชาการ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1.2552 ภาคปกติ (เอกสารดังแนบ)
22/09/2009 15:59:55 PM
491
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ขอแจ้งงยประมาณประจำปี พ.ศ. 2553
19/09/2009 17:30:57 PM
490
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับโครงการสมาชิกใช้งานซอฟต์แวต์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา (เอกสารดังแนบ)
19/09/2009 17:24:22 PM
489
ธนาคารกรุงไทย ประสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เอกสารดังแนบ)
19/09/2009 17:02:51 PM
488
ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต "เกียรติ ศักดิ์ศรี ยินดี ครั้งที่ 5 " เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมจัดงาน ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
19/09/2009 16:41:44 PM
487
จดหมายเปิดผนึก ครั้งที่ ๑ จากคณบดี เรื่อง แจ้งให้ทราบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
16/09/2009 17:23:58 PM
486
ผศ.สมบัติ พรหมเสน ขอเชิญร่วมงาน จากน้องเพื่อพี่ ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ในวันพุธที่ 16 ก.ย. 52 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ (ส่วนวังจันทน์)
15/09/2009 17:38:33 PM
485
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา นายหาญณรงค์ สันติสุข
14/09/2009 15:00:40 PM
484
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอส่งเอกสารการประเมินผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ (เอกสารดังแนบ)
14/09/2009 14:53:05 PM
483
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รัฐบาลอังกฤษจะให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมแบบสองปริญญา (เอกสารดังแนบ)
14/09/2009 14:50:50 PM
482
ขอเชิญชมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2009 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 52 (รายละเอียดดังแนบ)
14/09/2009 14:43:16 PM
481
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม ศรีนครินทร์วิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 (เอกสารดังแนบ)
14/09/2009 14:30:02 PM
480
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 7.1 ของ กพร.ปีงบประมาณ 2552 (เอกสารดังแนบ)
14/09/2009 14:11:46 PM
479
กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 52 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4
13/09/2009 16:49:13 PM
478
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ (ร.410) อาคารทีปวิชญ์
11/09/2009 11:46:21 AM
477
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมฟังการชี้แจงทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (เอกสารดังแนบ) ในวันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี
10/09/2009 15:08:19 PM
476
ขอเชิญคณาจารย์ในสาขวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราชมฑป (หลวงพ่อโต)
10/09/2009 12:41:45 PM
475
คณะขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พี่ - น้อง ชาวสีเหลือง ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 (กำหนดการดังแนบ) ณ สวนป่าพันธุ์ไม้หายาก
10/09/2009 10:47:20 AM
474
อนุมัติการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารความเสี่ยง ยอดเงิน 10,000 บาท
10/09/2009 10:33:09 AM
473
การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้) ยอดเงิน 25300 บาท โครงการจัดหาวัสดุและบำรุงรักษารถตู้คณะ
09/09/2009 16:19:01 PM
472
การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้) ยอดเงิน 46000 บาท โครงการดำเนินงานประสานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
09/09/2009 16:17:09 PM
471
หนังสืออนุมัติ การขอกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้) ยอดเงิน 30,250 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบเครือข่ายภายในคณะ
09/09/2009 16:09:01 PM
470
สำเนาส่งหนังสือ พิจารณาทบทวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
09/09/2009 10:01:05 AM
469
อ.ชำนาญ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ดร.สุขสมาน ในระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.ย. 52
09/09/2009 09:21:39 AM
468
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
09/09/2009 09:19:18 AM
467
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ส่งผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 แบบไม่เป็นทางการผ่านระบบ CHE QA Online รายละเอียดดังแนบ
09/09/2009 09:16:40 AM
466
สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ขอเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 10.30 น. ณ ศาลาพิบูลภักดี
09/09/2009 09:08:11 AM
465
ด่วนที่สุดค่ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ สามแยกหน้าอาคารปกเกล้า และขอเชิญชวนแต่งกายสวนเสื้อสีฟ้าคณะ ขอขอบค่ะ
08/09/2009 10:24:58 AM
464
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้รับเงินรางวัล รอบที่ 2
07/09/2009 17:45:20 PM
463
สำนักงานการคลัง แจ้ง เรื่อง การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือด (รายละเอียดดังแนบ)
07/09/2009 17:38:51 PM
462
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งการขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนโครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2553
07/09/2009 17:35:12 PM
461
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 16 กันยายน 2552 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
07/09/2009 17:28:36 PM
460
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
07/09/2009 17:16:41 PM
459
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญฟังสัมมนา (รายละเอียดดังแนบ)
07/09/2009 17:14:24 PM
458
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2552
07/09/2009 16:59:02 PM
457
สำน้กงานบริการลูกต้า กสท.พิษณุโลก ขอเชิญร่วมงาน CAT รายละเอียดดังแนบ
07/09/2009 16:55:28 PM
456
กองนโยบายและแผน แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณพัมนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2553
07/09/2009 16:53:19 PM
455
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำคณะ ครั้งที่ 2.2552
07/09/2009 13:35:58 PM
454
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 10 ก.ย. 52 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภาชั้น 4
07/09/2009 13:24:31 PM
453
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญท่านเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (รายละเอียดดังแนบ)
05/09/2009 16:51:46 PM
452
อนุมัติการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (ต่อเนื่อง) ยอดเงิน 15,000 บาท
05/09/2009 16:46:20 PM
451
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการรณรงค์แต่งกายชุดไทย / ผ้าไทย ขอเปลี่ยนแปลงการแต่งด้วยวันพฤหัสดบดี เปลี่ยนเป็นทุกวันศุกร์
04/09/2009 13:48:23 PM
450
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน Network Security Contest 2009 (เอกสารดังแนบ)
04/09/2009 13:40:46 PM
449
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ปี 2552 ครั้งที่ 39 (รายละเอียดดังแนบ)
04/09/2009 13:38:41 PM
448
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุมเรื่องภาระงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาฯ
04/09/2009 13:03:56 PM
447
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 30
04/09/2009 12:58:19 PM
446
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ (เอกสารดังแนบ)
04/09/2009 12:32:30 PM
445
เรื่องตอบกลับ การขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
04/09/2009 12:29:03 PM
444
อนุมัติโครงการ งานมุทิตาจิต ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ ประจำปี 2552 ยอดเงิน 10,000 บาท
04/09/2009 12:26:39 PM
443
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์" เอกสารดังแนบ
01/09/2009 16:13:11 PM
442
งานเลขานุการผู้บริหาร เรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงาน (เอกสารดังแนบ)
01/09/2009 16:08:36 PM
441
กองบริหารงานบุคคล รายงานการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
01/09/2009 15:58:05 PM
440
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมสัมมนาการนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ (เอกสารดังแนบ)
01/09/2009 15:47:13 PM
439
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อของประมาณ (รายละเอียดดังแนบ)
01/09/2009 15:45:07 PM
438
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้ทบทวนและพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งคืนกลับมาคณะ ภายในวันที่ 4 กันายน 2552
01/09/2009 15:24:10 PM
437
สำนักงานคณบดีขอแจ้งเกี่ยวกับการให้บริการคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊คบุ๊ค) ของดการให้บริการ ช่วงระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2552 (รายละเอียดดังแนบ)
01/09/2009 10:50:42 AM
436
ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31/08/2009 14:57:37 PM
435
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2552 ในวันจันทร์ 31 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ศว.106
29/08/2009 17:03:29 PM
434
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต "เกียติ ศักดิ์ศรี ยินดี ครั้งที่ 5" และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
29/08/2009 16:58:53 PM
433
กองนโยบายและแผน แจ้งเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
27/08/2009 15:41:09 PM
432
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (รายละเอียดดังแนบ)
27/08/2009 15:16:41 PM
431
สมาคมศูนย์วิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
27/08/2009 15:14:51 PM
430
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
26/08/2009 10:53:08 AM
429
กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งส่งนายหาญณรงค์ สันติสุข มาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
26/08/2009 10:48:28 AM
428
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
26/08/2009 10:41:59 AM
427
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าอบรมทางวิชาการได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
26/08/2009 10:38:57 AM
426
สมาคมนักวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย รุ่นที่ 1
26/08/2009 10:24:03 AM
425
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุม การต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม(เล็ก) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษา
26/08/2009 08:57:32 AM
424
ขอส่งเกณฑ์คิดภาระงานของอาจารย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อประกอบการกรอกข้อมูลในแบบประมวลผลการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน1 เมษายน 2552-30 กันายน 2552
25/08/2009 14:27:14 PM
423
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 2 กันายน 2552
22/08/2009 16:26:36 PM
422
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม (รายละเอียดดังแนบ)
22/08/2009 16:13:24 PM
421
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ขอเชิญร่วมงาน IT (รายละเอียดดังแนบ)
22/08/2009 16:08:45 PM
420
ขอประชาสัมพันธ์ การศึกษาทางไกลผ่านระบบ e-learning ขอรับแผ่นพับได้ที่สำนักงานคณบดีค่ะ
22/08/2009 16:01:25 PM
419
การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา อ.ภรภัทร สำอางค์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา
22/08/2009 15:45:33 PM
418
กองนโยบายและแผน ขอชี้แจงและปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552
22/08/2009 15:39:06 PM
417
ขอเชิญประชุมด่วน วันที่ 20 ส.ค. 52 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดหาวัดสุของสาขาวิชาต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106
19/08/2009 19:02:38 PM
416
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน ICT
18/08/2009 18:35:41 PM
415
ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมศว.115
17/08/2009 18:56:19 PM
414
ด่วนค่ะ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญท่านประชุม การจัดทำสมรรถนะของบุคลากร ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. - 16.40 น. ณ ห้อง ร.209 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/08/2009 11:42:32 AM
413
ขอให้ท่านส่งภาระงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน โดยกรอกลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ แล้วส่งกลับคืนมายังสำนักงานคณบดีภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ค่ะ
14/08/2009 17:54:23 PM
412
สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553
13/08/2009 18:05:44 PM
411
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ทำงานล่วงเวลาและการจัดทำรายงานกาประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
13/08/2009 18:02:39 PM
410
กองบริหารงานบุคคล ขอให้ส่งภาระงานของบุคลากรทุกคนในสังกัด
13/08/2009 17:55:30 PM
409
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2552
13/08/2009 17:54:09 PM
408
ด่วนที่สุดค่ะ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
11/08/2009 18:24:38 PM
407
หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งกฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
10/08/2009 20:08:47 PM
406
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานและเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ ปี 52 ในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 52 เวลา 13.30 น.
10/08/2009 11:30:37 AM
405
กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
05/08/2009 18:23:48 PM
404
กองนโยบายและแผน การจัดทำหลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยงาน
05/08/2009 18:22:51 PM
403
อ.กิตติพงษ์ แจ้งหนังสือรับรองลิขสิทธิ์
05/08/2009 18:20:46 PM
402
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน 19 ส.ค. 52
05/08/2009 18:14:55 PM
401
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
05/08/2009 18:12:50 PM
400
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
05/08/2009 18:02:01 PM
399
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ดูแล ควบคุม การจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2552
05/08/2009 16:23:02 PM
398
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น.
03/08/2009 19:26:45 PM
397
กองนโยบายและแผน แจ้งการขอกันเงินรายได้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
03/08/2009 19:22:35 PM
396
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตร วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 11.00 น.
03/08/2009 17:13:01 PM
395
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552
31/07/2009 12:46:50 PM
394
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL รายละเอียดดังแนบ
31/07/2009 12:44:22 PM
393
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
31/07/2009 12:43:05 PM
392
คำสั่งคณะทำงาน ดูแล ควบคุม การจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2552
31/07/2009 12:34:18 PM
391
หนังสืออนุมัติการลาออกของคุณวรพงษ์ วรภู
31/07/2009 10:12:33 AM
390
กองเลขางานวันวิทยาศาสตร์ ขอประสานขอความอนุเคราะห์ส่งใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งของ สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ค่ะ
30/07/2009 19:30:53 PM
389
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดตารางเรียน กศ.ป.ป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
30/07/2009 10:12:57 AM
388
กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องด่วน ส่งแบบบันทึกสมรรถะของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการทุกท่าน ส่งแบบบันทึกสมรรถะและแผนพัฒนารายบุคคล IDP
30/07/2009 10:06:51 AM
387
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตำแหน่งอาจารย์ป.เอก สาขาคอมและสารสนเทศ (รายละเอียดดังแนบ)
30/07/2009 10:04:37 AM
386
มหาวิทยาลัยประกาศ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไป สอบแข่งขัน อาจารย์ปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
30/07/2009 09:54:01 AM
385
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งการเรียกชื่อตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (รายละเอียดดังแนบ)
30/07/2009 09:50:09 AM
384
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งปริญญาเอกทางสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
30/07/2009 09:36:27 AM
383
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 - 12.00 น.
28/07/2009 17:18:28 PM
382
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24/07/2009 19:16:09 PM
381
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการให้กับนักศึกษาวิทย์พิบูล
24/07/2009 18:14:21 PM
380
กองนโยบายและแผน ขอเชิญท่านประชุม ในวันที่ 29 ก.ค. 52 เวลา 09.30 น.
23/07/2009 17:40:09 PM
379
จังหวัดขอประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนการจัดการงานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค เอกสารดังแนบ
23/07/2009 17:38:15 PM
378
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ITAP ขับเคลื่อน SME สู่ความสำเร็จได้อย่างไร (เอกสารดังแนบ)
23/07/2009 17:25:15 PM
377
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคปกติและภาคกศ.ป.ป.เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2552
23/07/2009 17:20:42 PM
376
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒
23/07/2009 12:25:49 PM
375
ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.115
23/07/2009 12:04:58 PM
374
เรื่องกลับขอความอนุเคราะห์คนพร้อมเครืองมือตัดต้นไม้
21/07/2009 17:39:35 PM
373
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/07/2009 16:53:06 PM
372
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สหณัฐ เพชรศรี ค่ะ ประกาศผลสอบการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
21/07/2009 16:50:54 PM
371
การรับรายงานตัว นางสาวภรภัทร สำอางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี และขอมาปฏิบัติงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2552
21/07/2009 16:44:51 PM
370
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดดังแนบ)
21/07/2009 16:38:23 PM
369
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย (รายละเอียดดังแนบ)
21/07/2009 16:29:28 PM
368
สำนักวิทยบริการ ขอประสานให้อาจารย์ที่มีความประสงค์ ขอถ่ายเอกสาร Mixed Medthods Researoh จากสำนักวิทยบริการ ขอให้อาจารย์ผู้สั่งจองมารับหนังสือพร้อมเงินจำนวน 100 บาท รับหนังสือและชำระเงินที่เปิ้ล ค่ะ ขอบคุณค่ะ
21/07/2009 15:58:23 PM
367
คณะวิทยาการจัดการ ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้ากิจกรรมสัปดาห์วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
21/07/2009 15:55:10 PM
366
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเรื่องกิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา รุ่นที่ 49
21/07/2009 15:52:21 PM
365
ขอเชิญประชุมด่วน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
21/07/2009 15:51:00 PM
364
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (5/2552) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552
21/07/2009 14:20:10 PM
363
ด่วนที่สุด ขอเชิญคณะกรรมบริหารคณะ ครั้งที่ 10 (4/2552) ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโมสร
20/07/2009 10:36:08 AM
362
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
15/07/2009 17:09:54 PM
361
กรมบัญชีกลาง แจ้งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
14/07/2009 16:33:52 PM
360
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแอโรบิคสร้างสุข ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ลานหน้าศูนย์อาหาร
14/07/2009 16:16:54 PM
359
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ปี 52 สาขาวิชา เคมี
14/07/2009 13:00:43 PM
358
กองนโยบายและแผน ติดตามแผนผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ต.ค. 2551 - มิ.ย. 2552)
14/07/2009 12:19:47 PM
357
กองนโยบายและแผน เชิญประชุมพิจารณาการดำเนินงานในกระบวนการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/07/2009 11:29:25 AM
356
การอนุมัติทำงานล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ค. 52 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 51
11/07/2009 16:12:51 PM
355
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญส่งโครงการประกวผลงานวิจัย ICT สร้างไทยเข้มแข็ง
11/07/2009 16:09:54 PM
354
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม นักศึกษาพบผู้บริหาร ปีการศึกษา 2552
11/07/2009 16:05:05 PM
353
อนุมัติโครงการทำบุญเลี้ยงเพลพระในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 ก.ค. 52
11/07/2009 16:02:56 PM
352
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
11/07/2009 16:00:41 PM
351
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งข้อมูลการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2251 ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.10 - 2.12
11/07/2009 15:53:51 PM
350
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญประชุม เรื่อง การบริหารจัดการผลงานวิจัย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2552
11/07/2009 14:57:12 PM
349
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
11/07/2009 14:55:21 PM
348
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวิพากษ์หลักสูตร ประจำปี 2552
11/07/2009 14:44:21 PM
347
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
11/07/2009 14:41:46 PM
346
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 ก.ค. 52 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศว.106
04/07/2009 17:28:39 PM
345
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุมเรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมงานวิพาษ์หลักสูตร ในวันที่ 9 ก.ค. 52
04/07/2009 17:09:01 PM
344
งานการเงินติดตามทวงถามเงินยืม เดือน มิถุนายน 52
04/07/2009 16:58:14 PM
343
นายเรืองวุฒิ ชุติมา ขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ
04/07/2009 16:53:28 PM
342
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักสูตร และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
30/06/2009 20:33:38 PM
341
การขออนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคารสารภี
30/06/2009 20:31:42 PM
340
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการจัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online
30/06/2009 20:29:00 PM
339
อนุมัติงบประมาณเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ รายละเอียดดังแนบ
30/06/2009 20:27:24 PM
338
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานในการศึกษา
30/06/2009 20:25:15 PM
337
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน เขียนบทความลงวารสารวิทยาศาสตร์ ภายในที่ 30 กรกฎาคม 2552
30/06/2009 20:11:41 PM
336
คณบดีมีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบดังรายการต่อไปนี้
30/06/2009 20:09:03 PM
335
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552
30/06/2009 11:10:00 AM
334
คำสั่งคำแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการให้นักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศกลับร่วมพัมนาการอุดมศึกษาไทย
30/06/2009 11:00:39 AM
333
กระทรวงการคลัง แจ้งแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
29/06/2009 19:25:32 PM
332
กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการตามตัวชี้วัด
29/06/2009 19:10:26 PM
331
ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
27/06/2009 16:19:19 PM
330
ขอเชิญท่านเข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. ศว.106
27/06/2009 16:15:04 PM
329
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ให้วันที่ 6 ก.ค. 52 เป็นวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรร
27/06/2009 14:21:23 PM
328
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอส่งรายงานการประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 1.2551 และภาคเรียนที่ 2.2551 แจ้งให้กับคณาจารย์ทุกท่านทราบ
27/06/2009 14:18:55 PM
327
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ.
25/06/2009 10:50:51 AM
326
คำสั่งคณะ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและดำเนินกิจกรรม 5 ส
25/06/2009 09:56:38 AM
325
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประหยัดพลังงานโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
25/06/2009 09:40:25 AM
324
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ
25/06/2009 09:32:09 AM
323
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยเลือกที่จะเข้าร่วมในช่วงเช้า หรือ บ่าย ก็ได้ และมีอาหารกลางวันบริการสำหรับผู้เข้ารับการอบรมด้วย และขอลงชื่อได้เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีด่วนค่ะ
24/06/2009 14:05:47 PM
322
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้นำ เสริมคุณธรรมและอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 27 มิ.ย.52 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106
23/06/2009 17:09:38 PM
321
ขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดของกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย
23/06/2009 16:58:42 PM
320
ด่วน ค่ะ กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุมพิจารณากรอบทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
23/06/2009 16:53:18 PM
319
การขออนุญาตจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู - สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน (เอกสารดังแนบ)
23/06/2009 16:08:28 PM
318
ด่วนที่สุด ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานประชุมด่วนในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106
22/06/2009 15:18:01 PM
317
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ระบบ E-office
22/06/2009 08:54:53 AM
316
จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการ "เทศกาลเข้าพรรษาเชิญมาสักการะไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพิษณุโกลก ประจำปีการศึกษา 2552
22/06/2009 08:53:10 AM
315
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญในหัวข้อ Unibersity Community Engagement for Sustainability
22/06/2009 08:49:46 AM
314
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจึยและการสอนระยะสั้น เอกสารดังแนบ
22/06/2009 08:47:59 AM
313
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 20.2552 เอกสารดังแนบ
22/06/2009 08:32:49 AM
312
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1.2552
22/06/2009 08:27:41 AM
311
ด่วนที่สุด ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106
22/06/2009 08:21:53 AM
310
รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล ขอฝากบทความถึงคณาจารย์ทุกท่านค่ะ
22/06/2009 08:19:03 AM
309
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม พิธีไหว้ครู - สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552
20/06/2009 16:31:45 PM
308
ขอเชิญท่าน (ตัวแทนสาขาทุกวิชา) เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 24 มิ.ย. 52 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 (รายละเอียดดังแนบ)
19/06/2009 16:40:59 PM
307
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคกศ.ป.ป เสาร์ - อาทิตย์) วันที่ 20 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยสโมสร ศว.115 เวลา 13.30 - 16.00 น.
19/06/2009 16:21:04 PM
306
กรมบัญชีกลาง แจ้งการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (เอกสารดังแนบ)
18/06/2009 19:04:06 PM
305
ขอเชิญร่วมโครงการ 100 COPEC
18/06/2009 19:01:30 PM
304
การขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
18/06/2009 19:00:45 PM
303
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้ดำเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด่วนค่ะ
18/06/2009 18:51:45 PM
302
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกำหนดวันการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
17/06/2009 19:26:11 PM
301
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
17/06/2009 19:24:11 PM
300
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งชื่อท่านเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ (เอกสารดังแนบ)
17/06/2009 19:13:28 PM
299
กองนโยบายและแผน ขอข้อมูลรายการต่าง ๆ ตามนโยบายของอธิการบดี (เอกสารดังแนบ)
17/06/2009 19:11:05 PM
298
การขออนุญาตต่อเติมอาคารและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
17/06/2009 18:59:49 PM
297
การขออนุมัติเปิดสอบเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
17/06/2009 18:57:28 PM
296
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยและดำเนินการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน
17/06/2009 18:46:50 PM
295
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106 อาคารวิทยสโมสร
16/06/2009 11:46:25 AM
294
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาและอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
15/06/2009 16:03:47 PM
293
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิชาชีพไทยฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศว.115
15/06/2009 15:58:51 PM
292
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ เพื่อลงในวารสาร
15/06/2009 15:40:24 PM
291
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างอาจารย์ ดร.สหณัฐ เพชรศรี
15/06/2009 15:38:23 PM
290
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ค่ะ
15/06/2009 15:36:53 PM
289
การขอความอนุเคราะห์จัดหาเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ
15/06/2009 15:25:43 PM
288
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี
15/06/2009 15:18:34 PM
287
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุน
15/06/2009 15:16:45 PM
286
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างนายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
15/06/2009 15:01:54 PM
285
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน เพื่อเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
15/06/2009 12:43:10 PM
284
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตร และแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอเชิญท่านประชุมในวันพุธที่ 17 มิ.ย. 52
15/06/2009 12:41:37 PM
283
บริษัท ดาต้าอีเลิร์นนิ่ง จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ (เอกสารดังแนบ)
15/06/2009 12:32:20 PM
282
ด่วนที่สุด ด้วยท่านคณบดีมีเรื่องที่จะชี้แจง ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 11.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.115
15/06/2009 12:02:55 PM
281
ศากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาววิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน ร่วมการรณรงค์การแต่งกายชุดไทย / ผ้าไทย
11/06/2009 16:13:53 PM
280
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและประสานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551
11/06/2009 16:12:38 PM
279
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 565/52
11/06/2009 16:10:37 PM
278
ขอส่งตัวอย่างโครงการ ของกองนโยบายและแผน
11/06/2009 14:43:32 PM
277
คำสั่งคณะที่ 31 / 52 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเติมปัญญา พัฒนาผู้นำ เสริมคุณธรรม และอนุรักษ์พลังงาน และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
09/06/2009 20:10:53 PM
276
บริษัท ดิ แอสเทอริกส์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เอกสารดังแนบ
09/06/2009 19:46:27 PM
275
การซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ยอดเงิน 443,500 บาท สาขาวิชาคหกรรม
09/06/2009 19:45:08 PM
274
สำนักงาน ก.พ. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สกอ.) อ.อนงค์ ศรีโสภา
08/06/2009 19:24:00 PM
273
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม (รายละเอียดดังแนบ)
08/06/2009 16:53:37 PM
272
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 52
08/06/2009 16:51:30 PM
271
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล
08/06/2009 16:41:05 PM
270
ติดตามทวงเงินยืม เดือน พฤษภาคม 2552
05/06/2009 21:18:24 PM
269
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
05/06/2009 20:43:35 PM
268
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
05/06/2009 20:40:16 PM
267
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
05/06/2009 20:38:11 PM
266
คณบดีขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน ที่ท่านเสียสละเวลา มาร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552
05/06/2009 12:10:03 PM
265
การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
04/06/2009 21:20:54 PM
264
การขอซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาคหกรรม
04/06/2009 21:16:31 PM
263
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
04/06/2009 21:07:02 PM
262
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รายละเอียดดังแนบ
04/06/2009 21:05:53 PM
261
สำนักงานคณบดี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเข้า - ออกอาคารวิทยสโมสรนอกเวลาทำงาน หลังเวลา 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
04/06/2009 20:52:31 PM
260
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กำหนดการดังแนบ) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ห้อง ร.209
03/06/2009 17:08:53 PM
259
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปี 2552 ครั้งที่ 17
02/06/2009 16:59:37 PM
258
มหาวิทยารามคำแหง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2552
02/06/2009 16:56:07 PM
257
ขอเรียนเชิญร่วม "พิธีติดเข็ม ผูกไท" ให้แก่นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2552
02/06/2009 12:24:30 PM
256
คำสั่งคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552
02/06/2009 11:55:46 AM
255
ด่วนที่สุด ขอเชิญคณะทำงานโครงการสิ่งแวดล้อมโลก เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106
02/06/2009 11:37:37 AM
254
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552
02/06/2009 11:24:19 AM
253
ขอแจ้งการสอบปลายภาค กศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษษ 2551
02/06/2009 11:03:40 AM
252
คำสั่งคณะที่ 28 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2552
01/06/2009 12:34:19 PM
251
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์
01/06/2009 11:26:00 AM
250
การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ดร.สหณัฐ เพชรศรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
01/06/2009 11:04:11 AM
249
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตร และแผนการสอนกลาง ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
29/05/2009 20:53:25 PM
248
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PREE SOFTWARE
28/05/2009 18:30:10 PM
247
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2552
28/05/2009 18:28:03 PM
246
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง
28/05/2009 18:26:39 PM
245
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เสนอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรนักศึกษาวิจัย
28/05/2009 18:25:09 PM
244
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนของคณะ ปี 2552
28/05/2009 15:03:30 PM
243
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก ประจำปีงบประมาณ 2552
28/05/2009 14:55:37 PM
242
อนุมัติการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ อ.ธันวดี
28/05/2009 14:18:02 PM
241
มหาวิทยาลัยขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ร.209 อาคารเรียนรวม
27/05/2009 18:46:51 PM
240
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศว.106 อาคารวิทยสโมสร
27/05/2009 18:39:24 PM
239
คณะขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ รายละเอียดดังแนบ
26/05/2009 18:13:17 PM
238
สำนักงานประสานการจัดบํณฑิตศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
26/05/2009 15:25:40 PM
237
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ในระหว่างวันที่ 1 - 18 กรกฎาคม 2552
26/05/2009 15:24:20 PM
236
ด่วนที่สุด ขอเชิญท่านประชุมหารือเรื่องการย้ายสถานที่ทำงานของสาขาวิชา
21/05/2009 18:52:49 PM
235
ศูนย์สถิติและวิจัย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 หลักสูตร
21/05/2009 18:45:06 PM
234
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบรรยาย และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรตัวแทนจากสมาคมราวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร โดยจะมาบรรยาย เรื่อง “Fungal Biodiversity, Fungal Bioremediation & Fungal Biodeterioration” ในวันที่ 25 พ.ค. 52 (รายละเอียด กำหนดการดังแนบ)
21/05/2009 18:28:38 PM
233
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1
21/05/2009 11:13:58 AM
232
ขอเชิญเข้าร่วมอบมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย
20/05/2009 10:24:34 AM
231
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552
20/05/2009 09:30:50 AM
230
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายพิเศษ PSRU - BMS Mini Symposium ในวันที่ 25 พ.ค. 52
20/05/2009 09:28:00 AM
229
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 DS - MAX
20/05/2009 09:12:42 AM
228
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2552 Animation สำหรับการเรียนการสอน
20/05/2009 09:06:50 AM
227
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและกรรมการกลางประจำคณะของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป.เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551
16/05/2009 17:08:42 PM
226
ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 52 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
16/05/2009 16:55:25 PM
225
กองนโยบายและแผน แจ้งการตรวจการดำเนินงานเพื่อเสนอสาขาวิชาเพื่อเข้ารับการจัดอันดับสาขาในระดับมหาวิทยาลัย
14/05/2009 13:46:21 PM
224
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
14/05/2009 13:00:06 PM
223
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันที่ 27 และ 28 พ.ค. 52
14/05/2009 10:17:54 AM
222
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลื่อนไปสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พ.ค. 52
14/05/2009 10:13:54 AM
221
ด่วน ขอเชิญประชุมเรื่องการปรับแยกวิชาแกน หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 15 พ.ค. 52 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
13/05/2009 19:27:14 PM
220
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การทำวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
13/05/2009 19:17:01 PM
219
สำนักงาน ก.พ.แจ้งรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2553
09/05/2009 16:26:57 PM
218
คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชา คำสั่งที่ 16/2552 ลงวันที่ 2 พ.ค. 52
04/05/2009 12:30:20 PM
217
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันพุธที่ 6 พ.ค. 52 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศว.106 อาคารวิทยสโสร (วาระการประชุมดังแนบ)
02/05/2009 18:06:09 PM
216
คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ "งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7"
01/05/2009 10:43:17 AM
215
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 แจ้งการตรวจสอบการเงินทั่วไป
01/05/2009 10:38:16 AM
214
สมาคมวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทท 35
01/05/2009 10:35:39 AM
213
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2552
01/05/2009 10:32:37 AM
212
ด่วนมาก สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (รายละเอียดดังแนบ) ในวันที่ 29 เม.ย. 52 เวลา 08.30 - 11.00 น.
28/04/2009 17:01:29 PM
211
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวทิยาศาสตร์และวิชาการไทย - จีน ประจำปีการศึกษา
28/04/2009 15:10:40 PM
210
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรนิคส์
27/04/2009 21:41:14 PM
209
คณบดีขอแจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 คณบดีไปราชการ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี คณบดีมอบหมายให้ ผศ.อารี ธนวัฒน์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีในระหว่างวันดังกล่าว
27/04/2009 12:19:27 PM
208
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การให้ทุน
26/04/2009 11:47:16 AM
207
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน กศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3/2551
22/04/2009 20:02:59 PM
206
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22/04/2009 19:59:06 PM
205
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ฯ รายชื่อคณะกรรมการดังแนบ
22/04/2009 19:56:08 PM
204
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิต
22/04/2009 10:12:57 AM
203
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาคด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
20/04/2009 20:11:07 PM
202
สำนักงานคณบดีขอแจ้งมติที่ประชุมผู้บริหารคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
20/04/2009 09:43:46 AM
201
คำสั่งคณะ แต่งตั้งคณะทำงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2551 "วิทย์งามงด รดน้ำขอพร" ครั้งที่ 2
18/04/2009 16:08:54 PM
200
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาสะลอง ปีการศึกษา 2552 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
18/04/2009 15:26:24 PM
199
อนุมัติโครงการ งานประเพณีสงการนต์ รดน้ำดำหัว อาจารย์อาวุโส ปี 2552 ยอดเงิน 5000 บาท
18/04/2009 15:12:27 PM
198
ด่วนมาก สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (รายละเอียดดังแนบ) ในวันที่ 20 เม.ย. 52 เวลา 09.00 - 11.00 น.
18/04/2009 13:48:42 PM
197
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2552 วิทย์งามงด รดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส และขอเปลี่ยนแปลงวันจากวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เป็นวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
18/04/2009 11:55:26 AM
196
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ (ร่างคำสั่งมหาวิทยาลัย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศว.115
08/04/2009 14:59:29 PM
195
ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2552 "วิทย์งามงด รดน้ำขอพร " คณาจารย์ ผู้อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 ณ บริเวณอาคารวิทยสโมสร
08/04/2009 14:00:55 PM
194
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 2551 - มี.ค. 2552)
07/04/2009 14:42:34 PM
193
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหารฯ ประจำปี 2552
04/04/2009 19:37:51 PM
192
สำนักงาน ก.พ. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล สกอ. อ.อนงค์ ศรีโสภา
04/04/2009 18:25:50 PM
191
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ดร.ปิยะดา)
04/04/2009 18:05:44 PM
190
ขอเชิญร่วมโครงการอบรม Multmedia for e-Learning รุ่นที่ 32
04/04/2009 17:57:12 PM
189
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ปี 2552
04/04/2009 17:53:50 PM
188
แจ้งการเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2551
04/04/2009 17:31:29 PM
187
ขอเชิญประชุม เรื่อง การคัดเลือกประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/04/2009 17:29:37 PM
186
การขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานจัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศษสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครู ต.ช.ด.)
04/04/2009 09:24:11 AM
185
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมครูหลักสูตรกลาง ปีที่ 3 โดยดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2552
04/04/2009 09:22:31 AM
184
การขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานจัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศษสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครู ต.ช.ด.)
04/04/2009 09:20:18 AM
183
คำสั่งอบรมครู ต.ช.ด. และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 52 เวลา 16.00 น.
03/04/2009 10:36:40 AM
182
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศว.106
02/04/2009 13:23:24 PM
181
คณบดี ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศว.106
31/03/2009 19:44:53 PM
180
ด่วนมาก ขอเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ฝ่ายฝึกซ้อมกลุ่มย่อย อาจารย์ประจำแถว ในวันที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารสำนักอธิการบดีและเรียนรวม ชั้น 2
31/03/2009 13:44:51 PM
179
ประกาศด่วน คณะวิทยศาสตร์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
30/03/2009 09:40:08 AM
178
อนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอน อ.รติพร
27/03/2009 12:12:45 PM
177
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
27/03/2009 12:11:25 PM
176
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิชา การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
27/03/2009 11:29:32 AM
175
มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
24/03/2009 11:44:38 AM
174
การขอความอนะเคราะห์สนับสนุนอัตราเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
24/03/2009 11:36:43 AM
173
อธิการบดี ขอเชิญ คณบดี รองคณบดี เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ราชาวดี
24/03/2009 11:35:12 AM
172
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
24/03/2009 11:30:43 AM
171
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM - DUO Fellowship Program ครั้งที่ 2/2552
24/03/2009 11:26:31 AM
170
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อ.อรอุมา)
21/03/2009 16:17:57 PM
169
อ.รติพร เข้าร่วมประชุม การจัดแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับคณะ วันที่ 23 มี.ค. 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21/03/2009 16:00:27 PM
168
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2552
21/03/2009 11:40:11 AM
167
เชิญประชุม เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
19/03/2009 16:01:09 PM
166
ขอเชิญประชุมพิจารณาผลการเรียน (รอบ2)
18/03/2009 17:22:33 PM
165
ขอเชิญประชุม การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง ปีการศึกษา 2552
18/03/2009 17:19:15 PM
164
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ภารเรียนที่ 2.2552
18/03/2009 17:16:18 PM
163
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
18/03/2009 17:12:57 PM
162
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
18/03/2009 17:10:34 PM
161
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
18/03/2009 17:08:13 PM
160
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
18/03/2009 17:06:02 PM
159
ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือ มสธ.
18/03/2009 11:52:19 AM
158
ขออนุมัติไปราชการ
17/03/2009 15:57:38 PM
157
กองบริหารงานบุคคล ส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา 2551
17/03/2009 12:29:36 PM
156
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
17/03/2009 12:21:28 PM
155
ขอส่งประกาศเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
17/03/2009 12:19:26 PM
154
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 2551
17/03/2009 12:12:47 PM
153
กองบริหารสำรวจการขอมีบัตรปฏิบัติงานของบุคลากร
17/03/2009 12:09:29 PM
152
ประกาศรับสมัครเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมากชิก กบข ประจำปี 2552
17/03/2009 12:05:35 PM
151
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุน
16/03/2009 19:41:02 PM
150
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย
16/03/2009 15:30:23 PM
149
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16/03/2009 09:14:52 AM
148
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี2552
14/03/2009 12:48:44 PM
147
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Education Solution IT& Language Integration บริษัทโซนี่ไทย จำกัด และ บริษัท ลานนาคอม จำกัด
14/03/2009 11:51:43 AM
146
ขอเชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญประชุม ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 10.00 น.
13/03/2009 15:01:22 PM
145
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอแจ้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน
13/03/2009 14:29:01 PM
144
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาสะลอง ปีการศึกษา 2552
12/03/2009 17:35:12 PM
143
ธนาคารออมสิน ขอแจ้งเปลี่ยแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
12/03/2009 13:59:58 PM
142
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7
12/03/2009 13:58:22 PM
141
อนุมัติไปราชการ สาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3 ไปศึกษาดูงาน ณ จ.นนทบุรี , จ.ปทุมธานี,จ.ชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร
12/03/2009 13:56:54 PM
140
สภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
11/03/2009 17:11:44 PM
139
สภามหาวิทยาลัยมีคำสั้งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์
11/03/2009 17:10:28 PM
138
สำนักงาน ก.พ.ร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
11/03/2009 17:07:04 PM
137
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C ในการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
11/03/2009 17:05:31 PM
136
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11/03/2009 10:33:57 AM
135
สภามหาวิทยาลัย เต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
10/03/2009 12:13:33 PM
134
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง รับผิดชอบงานศูนย์วิทยาศาสตร์
09/03/2009 17:16:43 PM
133
คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ดำเนินงานฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 3
09/03/2009 16:44:47 PM
132
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่จำนวนการสอนภาคปกติ 15 ชั่วโมง คาบ/สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2.2551
09/03/2009 16:17:53 PM
131
การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปลี่ยนไปประชุมที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
09/03/2009 15:52:43 PM
130
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 15.30 น. ศว.115 อาคารวิทยสโมสร
06/03/2009 10:11:38 AM
129
ขอให้อาจารย์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 3
05/03/2009 17:45:33 PM
128
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุม กบ.คณะ เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2552
05/03/2009 09:13:41 AM
127
งานวิชาการ ขอแจ้งการส่งผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
04/03/2009 10:05:20 AM
126
ด่วนที่สุด ขอเชิญ รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี / ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ประชุมในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมดาดฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/03/2009 09:54:48 AM
125
การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
02/03/2009 16:52:49 PM
124
กองนโยบายและแผน ขอแจ้งแบบฟรอ์มการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
02/03/2009 14:59:31 PM
123
กองนโยบายและแผน ขอให้ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
02/03/2009 14:51:05 PM
122
กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งมติเห็นชอบประกาศจำนวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้
02/03/2009 14:48:15 PM
121
คณบดี มอบหมายงานเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมการและมอบหมายงานการจัดการเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติการสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 9 มีนาคม 2552
02/03/2009 11:04:38 AM
120
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลภายใน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2552
27/02/2009 19:36:56 PM
119
กองนโยบายและแผน ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ PIS
27/02/2009 19:02:14 PM
118
สำนักงานคณบดี ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานเลี้ยงส่งคณบดี ในวันที่ 6 มีนาคม 2552
25/02/2009 19:01:25 PM
117
สำนักงานคณบดี ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานเลี้ยงส่งคณบดี ในวันที่ 6 มีนาคม 2552
25/02/2009 19:01:25 PM
116
งานวิชาการและวิจัย ขอเชิญเรียนประธานหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 52 เวลา 09.30 น. ณ ศว.106
25/02/2009 10:38:02 AM
115
งานวิชาการและวิจัย ขอเชิญเรียนประธานหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 52 เวลา 09.30 น. ณ ศว.106
25/02/2009 10:38:02 AM
114
แจ้งรายงานความผิดปกติ ระบบ E-Document แก่ผู้ใช้งาน
25/02/2009 00:09:35 AM
113
แจ้งรายงานความผิดปกติ ระบบ E-Document แก่ผู้ใช้งาน
25/02/2009 00:09:35 AM
112
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
23/02/2009 17:37:47 PM
111
เรื่องอนุมัติการรักษาราชการแทน
22/02/2009 15:30:00 PM
110
สถาบันวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาด้านโทรคมนาคมให้เป็นทุน
20/02/2009 14:42:48 PM
109
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ
20/02/2009 14:32:21 PM
108
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิต
20/02/2009 14:24:34 PM
107
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20/02/2009 14:23:22 PM
106
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การวิจัยธุรกิจ
20/02/2009 14:21:01 PM
105
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
20/02/2009 14:19:56 PM
104
คณบดีขอเชิญประชุมเพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศว.115
19/02/2009 17:55:19 PM
103
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
19/02/2009 14:34:50 PM
102
งานวิชาการของคณะ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกรด ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2551 ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 - 12.00 น.
19/02/2009 14:31:15 PM
101
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม NTC International Conference 2009
19/02/2009 14:27:00 PM
100
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2552
19/02/2009 14:22:26 PM
99
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน ประสานการสัมภาษณ์และส่งผลการสัมภาษณ์ตามปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี การศึกษา 2552
19/02/2009 14:17:38 PM
98
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551
18/02/2009 14:29:30 PM
97
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2552
18/02/2009 12:35:44 PM
96
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและกรรมการกลางประจำคณะของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา 2551
18/02/2009 12:23:58 PM
95
จดหมายข่าวจากคณบดี ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
16/02/2009 15:44:16 PM
94
จดหมายข่าวจากคณบดี ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
16/02/2009 15:43:30 PM
93
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14/02/2009 11:41:17 AM
92
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแข่งขันสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย
14/02/2009 11:39:16 AM
91
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
14/02/2009 10:56:56 AM
90
คณบดีขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคการศึกษา
11/02/2009 17:44:56 PM
89
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างระบบให้บริการฐานข้อมูลกลาง LDAP
10/02/2009 15:02:56 PM
88
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
10/02/2009 14:36:35 PM
87
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2552
10/02/2009 14:22:08 PM
86
สวทช.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning
06/02/2009 20:51:47 PM
85
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชมนิทรรศการ และกิจกรรมประกวดต่าง
06/02/2009 11:26:40 AM
84
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุวิชาการ และตีพิมพ์ คณาจารย์ผู้สนใจส่งชื่อเข้าร่วมประชุมที่สถาบันวิจัยด่วนที่สุดค่ะ
06/02/2009 11:13:22 AM
83
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุวิชาการ และตีพิมพ์ คณาจารย์ผ
06/02/2009 11:12:31 AM
82
สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสำเนาหน้าสารบัญวารสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบ
06/02/2009 11:05:22 AM
81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
06/02/2009 11:02:29 AM
80
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
06/02/2009 11:02:20 AM
79
ประกาศ ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี รอบ 2
06/02/2009 09:50:57 AM
78
ประกาศ ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี รอบ 2
06/02/2009 09:50:57 AM
77
ประกาศรับสมัคร/ รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
06/02/2009 09:47:39 AM
76
ประกาศ ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
05/02/2009 17:31:29 PM
75
สำนักงานโครงการ IRPUS ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงงาน
04/02/2009 10:56:08 AM
74
ประกาศ ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี และขอเชิญชวนคณาจารย์ ลงคะแนนเลือกใหม่ วันที่ 5 ก.พ. 52
04/02/2009 10:17:41 AM
73
บริษัทวีบีทีคอมมิวนิเคชั่นจำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมา Meet up ITฯ
01/02/2009 18:32:24 PM
72
ขอเชิญชวนคณาจารย์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552 หมดเขตส่งวันที่ 16 มี.ค. 52
30/01/2009 11:21:43 AM
71
ขอเชิญชวนคณาจารย์ คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552 หมดเขตส่งวันที่ 16 มี.ค. 52
30/01/2009 11:21:27 AM
70
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
29/01/2009 11:54:53 AM
69
กองบริหารงานบุคคล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อผ
29/01/2009 11:53:54 AM
68
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552
29/01/2009 11:47:30 AM
67
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญา ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 2 ก.พ. 52 เวลา 13.00 น. ณ ศว.115
28/01/2009 14:46:53 PM
66
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญา ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 2 ก.พ. 52 เวลา 13.00 น. ณ ศว.115
28/01/2009 11:49:24 AM
65
รับสมัคร / รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ 3)
28/01/2009 11:14:22 AM
64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
28/01/2009 10:54:59 AM
63
สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
26/01/2009 11:16:34 AM
62
ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ตรวจสอบ ชั่วโมงสอนที่ 15 ชม. ภาคเรียนที่ 2.51 ขอความอนุเคราะห์แจ้งแก้ไข / ตรวจสอบว่าถูกต้องที่สำนักงานคณบดีภายในวันที่ 10 ก.พ. 52 ขอขอบคุณค่ะ
23/01/2009 15:00:24 PM
61
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยสำหรับปริญญเอก ณ ประเทศอินเดีย
23/01/2009 14:54:34 PM
60
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอแจ้งการเปิดหลักสูตรร่วม Taiwan International Graduate Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน
23/01/2009 14:46:18 PM
59
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม Multimedia for E-Learning Courseware
22/01/2009 16:26:59 PM
58
งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ 2552 ในวันที่ 10 ก.พ. 52 ณ จังหวัดเชียงใหม่
22/01/2009 16:23:00 PM
57
การสรรหาคณบดี / การรับสมัคร เสนอชื่อ
22/01/2009 15:12:10 PM
56
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
18/01/2009 17:42:00 PM
55
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้เครื่อง Flow cytometer สำหรับงานวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก
18/01/2009 17:18:17 PM
54
ประกาศการสรรหาคณบดี การรับสมัคร การเสนอชื่อ
14/01/2009 16:59:16 PM
53
สำเนาขอเปลี่ยนแปลงการสอน 13 - 15 ม.ค. 52
12/01/2009 16:30:47 PM
52
คณะกรรมการคุมสอบและกรรมการกลางประจำคณะของนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป.เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2551
12/01/2009 16:09:06 PM
51
ขอไปราชการ 13 - 15 ม.ค. 52 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ 9 พิษณุโลก
12/01/2009 15:59:51 PM
50
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ
10/01/2009 17:47:28 PM
49
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2553
10/01/2009 17:30:08 PM
48
ขอเชิญประชุม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
10/01/2009 16:44:27 PM
47
เรื่องนี้น่าสนใจค่ะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มทดสอบและใช้งานระบบโทรศัพท์ CDMA
08/01/2009 16:01:18 PM
46
ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
08/01/2009 10:27:09 AM
45
สโมสรอาจารย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทุกท่านสั่งซื้อสโมสรแบบโปโลใช้ผ้า TC อย่างดี ผู้สนใจลงชื่อได้สั่งจองได้ที่สำนักงานคณบดี
08/01/2009 09:42:10 AM
44
คณะครุศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
06/01/2009 10:21:52 AM
43
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ปี 2552
30/12/2008 15:33:18 PM
42
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551
30/12/2008 15:24:46 PM
41
ทุนอุดหนุนการวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2552
30/12/2008 15:11:28 PM
40
แจ้งการเปิดทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิษณุโลก
27/12/2008 15:27:03 PM
39
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
27/12/2008 15:02:24 PM
38
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมเทคนิคการทำคู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งาน การวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ "ขั้นก้าวหน้า"
27/12/2008 14:59:18 PM
37
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ )
27/12/2008 13:39:59 PM
36
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551
27/12/2008 12:10:11 PM
35
ข้อบัง
27/12/2008 12:09:16 PM
34
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้างพื้นฐานความรู้ มุ่งสู่งานวิจัยเพื่อชุมชน 10 - 11 ก.พ. 52
27/12/2008 12:07:02 PM
33
อนุมัติไปราชการ 19 ธ.ค. 51 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ
26/12/2008 13:01:55 PM
32
อนุมัติไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล (ออกนิเทศนักศึกษา) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 51
22/12/2008 17:52:37 PM
31
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือสรุปรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัยทางการศึกษา
22/12/2008 17:50:33 PM
30
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม ศว. 115 อาคารวิทยสโมสร
21/12/2008 14:58:05 PM
29
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
21/12/2008 14:46:27 PM
28
ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลายรายการ
20/12/2008 14:52:43 PM
27
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย "วิทยาศาสตร์วิจัย " ครั้งที่ 2
20/12/2008 14:50:00 PM
26
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 8 - 9 ม.ค. 52
19/12/2008 18:03:09 PM
25
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
19/12/2008 17:21:37 PM
24
ประกาศ การหยุดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2552
19/12/2008 16:25:54 PM
23
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการฝึกอบรมด้านการวิจัย
18/12/2008 14:25:40 PM
22
ให้บุคลากรของคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2551
16/12/2008 13:27:11 PM
21
การรับนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15/12/2008 14:41:52 PM
20
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
15/12/2008 14:27:07 PM
19
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2551
15/12/2008 14:23:16 PM
18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
15/12/2008 14:07:10 PM
17
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัมนาท้องถิ่น
12/12/2008 18:46:03 PM
16
ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบอร์ PC 104 SX386
12/12/2008 18:44:43 PM
15
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย รุ่นที่ 2
12/12/2008 18:39:24 PM
14
ประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ จำนวน 20 ทุน
11/12/2008 18:43:44 PM
13
สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับโครงการอาเซียน - สหภาพยุโรป ขอเชิญชวนประกวดบทความภาษาอังกฤษ
11/12/2008 18:37:30 PM
12
สำนักง
11/12/2008 18:35:57 PM
11
กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
09/12/2008 12:33:32 PM
10
ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
09/12/2008 11:40:24 AM
9
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2552
08/12/2008 15:29:05 PM
8
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2552
08/12/2008 15:26:28 PM
7
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
08/12/2008 15:15:09 PM
6
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการวิจัย
08/12/2008 15:13:54 PM
5
หนังสือประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการ ของสำนักวิทยบริการ
04/12/2008 11:43:04 AM
4
ประชาสัมพันธ์บริการสำเนาสารบัญวารสารทางวิชาการ (สำนักวิทยบริการ)
04/12/2008 11:37:30 AM
3
ประชาสัมพันธ์บริการสำเนาสารบัญวารสารทางวิชาการ (สำนักวิทยบริการ)
04/12/2008 11:36:59 AM
2
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
04/12/2008 11:31:51 AM
1
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบูธของ(ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ )
04/12/2008 11:27:45 AM