หัวข้อเอกสาร : กองบริการการศึกษา ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนภาคกศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2553
  คำสั่งเลขที่ : กองบริการการศึกษา ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนภาคกศ.ป.ป. เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2553
  วัน เวลา ที่ส่งเอกสาร : 21/06/2010 17:29:08 PM
  เจ้าหน้าที่ผู้ส่งเอกสาร : กัญญาวีร์   สมนึก
  เอกสารทั้งหมดมีจำนวน    1    ไฟล์   ปัจจุบันกำลังเปิดไฟล์ที่   1