จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 2
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 3
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 4
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 5
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 6
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 7
 จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 8
 
 รวมเอกสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    เอกสารทั่วไป
 1  ใบรายงานตัวเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 2   ใบคำขอมีบัตรพนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย
 3   ใบคำขอมีบัตรปฏิบัติหน้าที่หรือบัตรรูด, บัตรติดหน้าอก
 4   ใบบันทึกลงเวลาปฏิบัติงาน(รูดบัตร)
 5   ใบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
 6   ใบขอยกเลิกวันลา
 7   ใบขอเปลี่ยนเวรรักษาการ
 8  บันทึกข้อความ 
 9   ใบขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 10   ใบขอลาป่วย,ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
 11   ใบลาพักผ่อนเจ้าหน้าที่, อาจารย์ประจำตามสัญญา
 12   ใบลาพักผ่อนข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ
 13   ใบขอลาออกจากราชการ(ข้าราชการ)
 14   ใบขอลาออกจากราชการ(เจ้าหน้าที่,อาจารย์ประจำตามสัญญา)
 
    เอกสารคณะ
 1   การเบิกเงินค่าสอน ภาคกศ.ป.ป.- บันทึกข้อความ
 2  ข้อมูลการสอนเกินสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง
 3  ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน15ชั่วโมง
 4  ข้อมูลการสอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ - บ.ควท.2-3
 5  ใบตรวจรับพัสดุ - พงด.6
 6  ใบปะหน้าสรุปเบิกค่าสอน
 7  ใบปะหน้าสรุปเบิกค่าสอนค่าตอบแทนการสอนรายบุคคล
 8  ใบปะหน้าหนังสือขออนุญาตซื้อ - จ้าง
 9  ใบยืมวัสดุและครุภัณฑ์-พงด.8
 10  ใบส่งซ่อม-พงด.9
 11  ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอน(กศ.ป.ป.จันทร์ - ศุกร์) - พส.3
 15  ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอน(กศ.ป.ป.เสาร์ - อาทิตย์) - พส.3
 16  ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอนรายบุคคล - พส.4
 17  ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการออกนิเทศ - พส.5
 18  ใบสำคัญรับเงิน
 19  ใบเสนอราคา-พงด.3
 20  ปะหน้าขอเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
 21  ปะหน้าใบขอเบิกค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษาภาคกศ.ป.ป.
 22  แผนปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิยาศาสตร์ฯ - บ.ควท.1
 23  หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน
 24   แผนปฏิบัติการหลักสูตรสาขาวิชา ปี 50-51
 25  บันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์-งพด.10
 26  เบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาภาค กศ.ป.ป.
 27  แบบขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์-งพด.7
 28  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ-ฟอร์ม
 29  ใบตรวจการจ้างเช่ารถยนต์(เอกชน)
 30  ใบสั่งจ้าง-พงด.5(1)-5(2)
 31  ใบสั่งซื้อ-พงด.4(1)-4(2)
 32  หนังสือขออนุญาตลาหยุดราชการเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาและอาจารย์ประจำตามสัญญา
 33  อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานบุคลากร
 34  แบบฟอร์มการเขียนโครงการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 35  บันทึกข้อความ - ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255529/11/54
 36  แบบฟอร์มการเขียนขอโครงการ กนผ. 01ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255529/11/54
 37  แบบฟอร์มแนวทางการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 01/11/54
 ขออนุมัติไปราชการ (ขอไปราชการใช้ 3 ฟอร์ม)
 1  แบบเสนอของบประมาณไปราชการทางวิชาการ ( 1)01/02/53
 2  ขออนุมัติไปราชการ ( 2)01/02/53
 3  ใบขอเปลี่ยนแปลงการสอน-พส.2 ( 3)01/02/53
 เบิกค่าใช้สอยไปราชการ (ใช้ 5 ฟอร์ม)
 1  ค่าใช้สอยไปราชการ แบบ กง.3(1)01/02/53
 2  ค่าใช้สอยไปราชการ(2)01/02/53
 3  ค่าใช้สอยไปราชการหน้า2(3)01/02/53
 4  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111(4)01/02/53
 5  รายงานการไปราชการ(5)01/02/53
   
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 1  แบบประมวลรายงานการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและผู้สอน กบค.(ข)/423/08/53
 2  แบบประมวลรายงานการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย กบค.(พม)/223/08/53
 3  แบบประมวลรายงานการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ประจำตามสัญญา23/08/53
 4  แบบประเมินคุณภาพการสอน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 18/02/52
 5  แบบประเมินคุณภาพงานของอาจารย์ 18/02/52
 6  แบบประเมินคุณภาพงานของอาจารย์ (ข)18/02/52
 7  แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 18/02/52
 8  แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (ข) 18/02/52
 9  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน18/02/52
 10  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 18/02/52
   แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 1  PSRU-CC01 (แผนการสอน)16/03/53
 2  PSRU-CC02 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน 16/03/53
 3  PSRU-CC03 บันทึกผลการประเมินตนเองของผู้สอนตลอดภาคการศึกษา 16/03/53
 4  PSRU-CC04 แนวทางการปรับปรุงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ16/03/53
 5  PSRU-CC05 -1 รายงานประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 16/03/53
 6  PSRU-CC05 -2 รายงานประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 16/03/53
 7  แบบรายงานการส่งผลการเรียนอาจารย์ผู้สอน 22/09/53
 8  แบบรายงานการส่งผลการเรียนของสาขาวิชา 22/09/53
 9  แบบฟอร์มบันทึกข้อความแก้ไข I 26/10/54
  เอกสารการประเมินหลักสูตร
 1  แนวคิดและจัดทำหลักสูตร
 2  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 4  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
 5  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
 6  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
 8  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 9  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา์
 10  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 11  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 12  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาวิชาสถิติประยุกต์
 13  แบบประมวลรายงานการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและผู้สอน 17/02/52
    เอกสารฝึกประสบการณ์นักศึกษา
 1  ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
 2  ใบขอฝึกประสบการณ์
 3  ใบตอบรับการฝึกประสบการณ์
 4  ใบรับรองการฝึกประสบการณ์
 5  ใบส่งตัวนักศึกษากลับ
 6  แบบประเมิน