งานประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560 Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัสผู้ประเมิน 59-60) Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัสผู้ประเมิน 58-59) Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รหัสผู้ประเมิน 57) Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประธาน) Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (กรรมการ) Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการดำเนินงานในหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร Upload  วันที่     20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ระดับปริญญาตรี)
         
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560          
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560          
แบบฟอร์มติดตามรอบ 10 เดือน ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     21 เมษายน พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มตารางสรุปผลงานวิจัยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Upload  วันที่     10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม ติดตาม-รอบ-6-9-เดือน-ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้-ที่-2.3-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย Upload  วันที่     25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
SAR-หลักสูตร-29-05-58 Upload  วันที่     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรร Upload  วันที่     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2048 Your Company Name