งานประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฟอร์มติดตามรอบ 10 เดือน ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     21 เมษายน พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มตารางสรุปผลงานวิจัยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Upload  วันที่     10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม ติดตาม-รอบ-6-9-เดือน-ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร Upload  วันที่     25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้-ที่-2.3-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย Upload  วันที่     25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
SAR-หลักสูตร-29-05-58 Upload  วันที่     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรร Upload  วันที่     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2048 Your Company Name