This is an example of a HTML caption with a link.

เอกสารโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
1.โครงสร้างหลักสูตร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าอบรม
3.กรอบการวิจัยสำหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติปีงบประมาณ-2561
4.กำหนดการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6
ใบสมัคร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
5.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6

****กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561****

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(http://science.psru.ac.th/) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

  • ติดต่อสอบถาม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
    โทรศัพท์ : 0-5526-7054
    โทรศัพท์มือถือ : 064-994-9354 (คุณสุกัญญา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University