Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.
ตารางกิจกรรมกลางในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมแข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ที่

เวลาแข่งขันและสถานที่แข่งขัน

กิจกรรม

รายละเอียด

ใบสมัคร

1

 • เวลา 08.30-11.30 น.
 • ศว.113-115

การประกวดแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 - 6
ระดับชั้น ม.1 - 3
ระดับชั้น ม.4 - 6

Download

2

 • เวลา 08.00-11.30 น.
 • อาคารหญ้าแฝก

การประกวดแข่งขันงานหัตถกรรมหญ้าแฝก

ระดับประชาชนทั่วไป
ระดับนักเรียน/นักศึกษา

Download

3

 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • เวทีกลาง

การประกวด Global Warming Award 2018

ระดับอุดมศึกษา (นิสิต/นักศึกษา)

Download

4

 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • วท 307 และ ศว 419

การแข่งขันแลปกริ๊งทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ระดับชั้น ม.4-6  โรงเรียนละ 1 ทีม
ทีมละ 2 คน (แข่งเดี่ยว)

Download

5

 • เวลา 08.00-15.00 น.
 • อาคารหญ้าแฝก

การประกวดแข่งขันวาดภาพหญ้าแฝก

ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ม.4-6

Download

6

 • เวลา 08.00-15.00 น.
 • อาคารหญ้าแฝก

การประกวดแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการหญ้าแฝก

ระดับชั้น ม.1-3 หรือระดับชั้น ม.4-6

Download

7

 • เวลา 08.00-15.00 น.
 • SC2402

การแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์ (A-Math)

ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

Download

8

 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • ศว.112

การแข่งขันเขียนโปรกรมภาษาซี

ระดับชั้น ม.4-6 ทีมละ 3 คน
โรงเรียนละ 1 ทีม  (รับ 10 ทีม)

Download

9

 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • ศว.114-115

การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6

Download

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมแข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ที่

เวลาแข่งขันและสถานที่แข่งขัน

กิจกรรม

รายละเอียด

ใบสมัคร

1

 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • SC2305

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้น ม. 4-6

Download

2

 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องโถง ชั้น 1 SC2

การประกวดภาพถ่าย
“ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้”

ระดับชั้น ม.1-6

Download

3

 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • SC2301 และ SC2302

การแข่งขัน  ROV E-Sport

ระดับทั่วไป (ทุกเพศ)  ไม่จำกัดวัย
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) รับ 12 ทีม

**ปิดรับสมัคร **

*ได้ทีมแข่งขัน

จำนวน 12 ทีม ครบ

4

 • เวลา 09.00-14.00 น.
 • ศว.113-114

การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม. 1-3  โรงเรียนละไม่เกิน
2 ทีมๆ ละ 3-5 คน
-  ประเภท วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-  ประเภท วิทยาศาสตร์กายภาพ
-  ประเภท สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

Download

5

 • เวลา 08.00-15.00 น.
 • SC2402

การแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์ (A-Math)

ระดับชั้น ม.4 - 6

Download

6

 • เวลา 08.30-16.00 น.
 • ศว.115

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ป. 4-6
ระดับชั้น ม. 1-3

Download

7

 • เวลา 08.30-16.30 น.
 • สนามฟุตบอลและสนามเปตอง

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ)

ทุกระดับชั้น ทีมละ 3 คน (รับ 20 ทีม)

Download

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลการกำหนดการ วันแข่งขันการแข่งขันจรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ)

ติดต่อ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ : 0-5526-7104 โทรสาร : 0-5526-7104

E-Mail : scipsru2014@gmail.com